Ośrodek Pomocy Społecznej w Myszyńcu informuje, że wnioski o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła można składać w tut. Ośrodku w godzinach od 8.00 do 16: 00 w pok. 8 (parter).
UWAGA! W przypadku, gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek węglowy/z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem.
W przypadku, gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego/ z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten jest wypłacany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.
UWAGA! Pomimo tego, że świadczenia będzie realizował OPS w Myszyńcu, w rubryce wniosku: „ORGAN, DO KTÓREGO JEST SKŁADANY WNIOSEK O WYPŁATĘ DODATKU WĘGLOWEGO”, należy wpisać: „BURMISTRZ MYSZYŃCA"

Załączniki: