Informacja o dzielnicowym na terenie Gminy Myszyniec

Utworzono: piątek, 20 wrzesień 2019
Sabina Zapert

TWÓJ DZIELNICOWY:

asp. szt. Mariusz Ślubecki
telefon kom. 797-017-512

telefon stacjonarny: 29 760 17 78

adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 

Miejscowości gminy Myszyniec:
Miasto Myszyniec, Myszyniec Koryta, Drężek,  Wykrot, Gadomskie, Zawodzie, Wolkowe, Krysiaki, Niedźwiedź i Cięćk.

asp. Tomasz Jędrzejczyk
telefon kom. 797-017-511

telefon stacjonarny: 29 760 17 79

adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Miejscowości gminy Myszyniec:
Pełty, Świdwiborek, Białusny Lasek, Charciabałda, Zdunek, Olszyny, Zalesie, Wydmusy, Myszyniec Stary.

Miejsowości gminy Czarnia:
Czarnia, Surowe, Brzozowy Kąt, Michałowo, Rutkowo, Długie, Cypel, Cyk i Bandysie.

Informacja o realizacji Programów MRPiPS

Utworzono: wtorek, 10 wrzesień 2019
Sabina Zapert

 

 

            Ośrodek Pomocy Społecznej w Myszyńcu realizuje dwa Programy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – edycja 2019 oraz „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019. Programy dofinansowywane  są ze środków pochodzących z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.  

Celem Programu „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – edycja 2019  jest wsparcie społeczne w formie usług opiekuńczych osób niepełnosprawnych spełniających następujące warunki:

 • są w wieku do 75 roku życia,
 • posiadają  orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • posiadają orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji lub orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji wydane na podstawie przepisów ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
 • których dochód nie przekracza 350% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub osoby w rodzinie - art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn.zm.) w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r.

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Myszyńcu realizuje Program „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” zgodnie z zawartą umową nr 17/2019 z dnia 19 czerwca 2019 r. pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Myszyniec z możliwością zrefundowania ze  środków Programu wydatków poniesionych w związku z realizacją zadania od dnia
1 marca 2019 r. Gmina otrzymała wsparcie w wysokości 13 953,10 zł.

 

Kolejny Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019 kierowany jest do dzieci i osób niepełnosprawnych, których członkowie rodziny lub opiekunowie wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu opieki oraz podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w zakresie opieki nad tymi osobami.

Program dotyczy członków rodzin lub opiekunów, którzy sprawują bezpośrednią opiekę nad:

dzieckiem z niepełnosprawnością, posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności i mającym wskazania do:

 • konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji,
 • konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
 • dorosłymi osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

Program może być realizowany w trzech modułach:

Moduł I: świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego,

Moduł II: świadczenie usługi opieki wytchnieniowej, jako rozszerzenie usług opiekuńczych, w ramach pobytu całodobowego,

Moduł III: świadczenie usługi opieki wytchnieniowej poprzez zapewnienie członkom rodziny lub opiekunom możliwości skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego lub terapeutycznego) oraz wsparcie w zakresie nauki pielęgnacji /rehabilitacji i dietetyki.

W Gminie Myszyniec świadczone są usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego świadczonych przez opiekuna w miejscu zamieszkania niepełnosprawnego dziecka.  

Dla usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego limit w 2019 r. wynosi 240 godzin.  Jest to suma wsparcia w ramach Programu dla opiekuna 1 dziecka lub osoby dorosłej z niepełnosprawnością, uprawnionych do tego rodzaju wsparcia. Podopieczni uprawnieni do otrzymania opieki wytchnieniowej nie ponoszą żadnych kosztów za usługę w powyższych wymiarach.

Jeśli opiekun wykorzysta powyższe możliwości, a będzie chciał skorzystać jeszcze z Programu, dochód podopiecznego nie może przekroczyć 350 proc. obowiązującego od 1 października 2018 r. kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.).
Spełniając ten warunek może skorzystać jeszcze z 240 godzin opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego i specjalistycznego poradnictwa, opłacając je w wysokości 50 proc. kosztów tych usług. Na podobnej zasadzie może skorzystać przez kolejne 14 dni z opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych – zapłaci 50 proc. wartości tych usług.

Określony w zawartej w dniu 2 lipca 2019 r.  umowie nr 7/OW/2019 pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Myszyniec całkowity koszt realizacji zadania wynosi 28 800,00 zł. Wojewoda przekaże gminie na realizację zadania kwotę 23 040,00 zł. Kwota 5 760,00 zł.  stanowi udział środków własnych gminy.

Informacja o realizacji Programu MRPiPS

Utworzono: środa, 21 sierpień 2019
Sabina Zapert

 

 

I N F O R M AC J A

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Myszyńcu

od dnia 1 marca 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

realizuje Program Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

„Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – edycja 2019

 

Program realizowany jest ze środków pochodzących

z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych,

przyznanych Miastu Myszyniec w kwocie 13 953,10 zł na rok 2019

 

Celem Programu, jest udzielenie wsparcia w formie usług opiekuńczych osobom niepełnosprawnym spełniającym następujące warunki:

 • są w wieku do 75 roku życia,
 • posiadają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji lub orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji wydane na podstawie przepisów ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
 • których dochód nie przekracza 350% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub osoby w rodzinie - art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1508, z późn. zm.) w związku  z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych  z pomocy społecznej ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1358).

Od 01 lipca 2019 r. zmiany w programie "RODZINA 500+"

Utworzono: poniedziałek, 24 czerwiec 2019
Sabina Zapert

OD 01 LIPCA 2019 r. ZMIANY W PROGRAMIE „RODZINA 500+”

 • Od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało na wszystkie dzieci do 18. roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.
 • Prawo do świadczenia wychowawczego nie będzie już uzależnione od ustalenia alimentów na dziecko od drugiego rodzica w przypadku wniosków składanych przez rodziców samotnie wychowujących dziecko.
 • Wprowadzenie szczególnego, 3-miesiecznego terminu, liczonego od dnia urodzenia dziecka, na złożenie wniosku o świadczenie wychowawcze na nowo narodzone dziecko. Zachowanie tego terminu, daje prawo do świadczenia wychowawczego z wyrównaniem od dnia urodzenia dziecka.
 • Wprowadzenie rozwiązania pozwalającego na przyznanie, z zachowaniem ciągłości, świadczenia wychowawczego drugiemu z rodziców dziecka w przypadku śmierci rodzica, któremu świadczenie zostało przyznane na dany okres lub który zmarł przed rozpatrzeniem złożonego wniosku.
 • Przyznanie prawa do dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego dzieciom do 18 roku życia umieszczonym w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego, interwencyjnego, specjalistyczno-terapeutycznego, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych. Przyjęto zasadę, że dodatek przyznaje się na wniosek dyrektora placówki składany do powiatowego centrum pomocy rodzinie właściwego ze względu na miejsce położenia placówki.

 

SKŁADANIE WNIOSKÓW

Od 1 lipca 2019 r. - wniosek złożyć będzie można wyłącznie przez Internet (w formie elektronicznej). Posłużą do tego takie portale jak: empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS oraz bankowość elektroniczna (zakładka e-wnioski, wnioski - Rodzina 500+).

Od 1 sierpnia 2019 r. - wnioski złożyć będzie można osobiście w sposób tradycyjny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Myszyńcu.

 

Aby uzyskać prawo do świadczenia 500+ na nowych zasadach tj. od 1 lipca, rodzic dziecka, na które obecnie nie pobiera tego świadczenia, musi złożyć wniosek w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r.

Oznacza to, że tylko złożenie wniosku do końca września 2019 r. gwarantuje takiemu rodzicowi, że świadczenie wychowawcze na nowych zasadach zostanie wypłacone z wyrównaniem od lipca. Jeśli  rodzic dziecka złoży wniosek po 30 września, świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku.

 

TERMINY WYPŁAT ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO NA NOWYCH ZASADACH

 • Złożenie wniosku w okresie lipiec – sierpień 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 października 2019 r.
 • Złożenie wniosku we wrześniu 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 30 listopada 2019 r.
 • Złożenie wniosku w październiku 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od października, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 grudnia 2019 r.
 • Złożenie wniosku w listopadzie 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od listopada, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 stycznia 2020 r.
 • Złożenie wniosku w okresie od 1 grudnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od miesiąca złożenia wniosku, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 29 lutego 2020 r.

 

Rodzice, którzy mają obecnie przyznane świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci do 30 września 2019 r., składają od 1 lipca 2019 r. jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci.

W ten sposób otrzymają od 1 lipca prawo do świadczenia na pierwsze dziecko (na które obecnie nie pobierają 500+), natomiast od 1 października br. na pozostałe dzieci (na które świadczenia są już przyznane do 30 września 2019 r.). Rodzice Ci muszą pamiętać, aby złożyć wniosek do 30 września, jeśli chcą otrzymać świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko z wyrównaniem od lipca 2019 r.

 

BRAK DECYZJI – INFORMACJA O PRZYZNANIU ŚWIADCZENIA

Z uwagi na rezygnację z kryterium dochodowego przy ustalaniu prawa do świadczenia wychowawczego nastąpi zdecydowane skrócenie wniosku. Przewiduje się, na wzór przyjętego rozwiązania w programie „Dobry start”, rezygnację z wydawania decyzji administracyjnej. Wnioskodawca otrzymywać będzie automatycznie generowaną i przesyłaną na adres poczty elektronicznej informację o przyznaniu świadczenia lub w przypadku braku poczty elektronicznej informację będzie można odebrać osobiście. Nieodebranie informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego nie wstrzymuje wypłaty tego świadczenia.

 

PRZESUNIĘCIE OKRESU ZASIŁKOWEGO

Od 2021 r. znaczące przesunięcie momentu składania wniosków o świadczenia wychowawcze na nowy okres świadczeniowy (z lipca na luty), jak i samego okresu świadczeniowego (dotychczasowy październik – wrzesień na proponowany czerwiec – maj). Pozwoli to na bardziej racjonalne rozłożenie pracy w gminach realizujących świadczenia dla rodzin.

 

Informacje przygotowano na podstawie danych zawartych na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - https://www.gov.pl/web/rodzina - zakładka Rodzina 500+.

PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW NA NOWY OKRES ZASIŁKOWY

Utworzono: poniedziałek, 24 czerwiec 2019
Sabina Zapert

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MYSZYŃCU INFORMUJE O PRZYJMOWANIU WNIOSKÓW NA NOWY OKRES ZASIŁKOWY:

 • świadczenie wychowawcze (500+)
 • świadczenie „Dobry Start”
 • zasiłek rodzinny wraz z dodatkami
 • świadczenia z funduszu alimentacyjnego

 

 • Od 1 lipca 2019 r. - wyłącznie przez Internet (w formie elektronicznej) poprzez: empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS oraz bankowość elektroniczną (zakładka e-wnioski, wnioski - Rodzina 500+).
 • Od 1 sierpnia 2019 r. - osobiście w sposób tradycyjny (w formie papierowej) w Ośrodku Pomocy Społecznej w Myszyńcu.

 

WAŻNE!

Rodzice, którzy mają obecnie przyznane świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci do 30 września 2019 r., składają od 1 lipca lub 1 sierpnia 2019 r. jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci.

W ten sposób otrzymają od 1 lipca prawo do świadczenia na pierwsze dziecko (na które obecnie nie pobierają 500+), natomiast od 1 października br. na pozostałe dzieci (na które świadczenia są już przyznane do 30 września 2019 r.).

 

DRUKI O PRZYZNANIE ŚWIADCZEŃ BĘDĄ WYDAWANE OD 1 SIERPNIA 2019 r.

Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze „referent do spraw świadczeń rodzinnych ” w Ośrodku Pomocy Społecznej w Myszyńcu

Utworzono: czwartek, 14 luty 2019
Dariusz Kobus

 Myszyniec, dnia 14.02.2019 r.

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul.  Plac Wolności 60

07-430 Myszyniec

 

OPS.110.4.2019

  Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko  wybrana została Pani Katarzyna Kamila Kowalczyk zam. Wykrot.

Uzasadnienie:  

Pani Katarzyna Kamila Kowalczyk spełniła wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o naborze. Podczas drugiego etapu naboru  wykazała się bardzo dobrą znajomością niezbędnych przepisów oraz wiedzą na temat zadań realizowanych na stanowisku  referent do spraw świadczeń rodzinnych. Dodatkowym atutem było posiadane doświadczenie zawodowe z zakresu świadczeń wychowawczych. Komisja oceniła, że posiadana przez Panią Katarzynę Kamilę Kowalczyk wiedza, umiejętności  i predyspozycje pozwolą jej  na sprostanie obowiązkom na tym stanowisku.

Pozostałym kandydatom dziękujemy za udział w naborze.

                                  

Przewodnicząca Komisji

Małgorzata Pyszny

                                                                              

      

                                                                               

Przycisk Sieci Życia

Utworzono: sobota, 15 grudzień 2018
Dariusz Kobus

Na prośbą Prezesa Społecznej Sieci Ratunkowej, informujemy o możliwości bezpłatnego, całodobowego korzystania z działań w ramach Sieci życia.

Stowarzyszenie „Społeczna Krajowa Sieć Ratunkowa”  oferuje objęcie opieką:
- osoby starsze i niesamodzielne,
- osoby doświadczające  przemocy w rodzinie,
- pracowników socjalnych, którzy w trakcie wykonywania obowiązków służbowych mogą znaleźć się w sytuacjach trudnych, zagrażających ich bezpieczeństwu.

Jest to rozwiązanie umożliwiające w sytuacji bezpośredniego zagrożenia (np. zawal serca, atak astmy czy napad), uruchomienie automatycznego, natychmiastowego wezwania pomocy, poprzez wciśnięcie przycisku zainstalowanego w specjalnej opasce, telefonie lub breloczku. Zainteresowane osoby we własnych imieniu podpisują wniosek o przyjęcie ich do Sieci.
Inicjatywa Stowarzyszenia popierana jest przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Pomocy i Integracji Społecznej.

Szczegółowe informacje na temat Sieci życia dostępne są na stronie: www.ratownictwo.org

V „ Bal Andrzejkowo – Mikołajkowy” dla osób niepełnosprawnych, ich rodziców i opiekunów

Utworzono: czwartek, 06 grudzień 2018
Dariusz Kobus

Ośrodek Pomocy Społecznej w Myszyńcu był współorganizatorem V „ Balu Andrzejkowo – Mikołajkowego” dla osób niepełnosprawnych, ich rodziców i opiekunów. Odbył on się dnia 01.12.2018 r. w sali bankietowej „Coloseum” w Wolkowych.

Bal rozpoczął się o godzinie 12.00. Na wstępie głos zabrała pani Burmistrz Myszyńca – Pani Elżbieta Abramczyk oraz kierownicy placówek współorganizujących bal.

W trakcie imprezy można było wziąć udział w różnych zabawach, pomalować  twarz oraz skorzystać z wróżb, przygotowanych przez pracowników Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Myszyńcu.

Podczas trwania  zabawy był podany obiad, można było  częstować się  kawą, herbatą, owocami oraz ciastami, które zostały upieczone przez rodziców podopiecznych oraz pracowników  placówek, które były organizatorami balu.
Około godziny 16.00 uczestników balu odwiedził Mikołaj, który wręczył osobom niepełnosprawnym paczki.
W balu udział wzięło 170 osób w tym 100 osób niepełnosprawnych.

 

img_2320
img_2320 img_2320
img_2321
img_2321 img_2321
700x450-tow...
700x450-towidth-90-img_20181201_122513 700x450-towidth-90-img_20181201_122513
img_2313
img_2313 img_2313
img_2326
img_2326 img_2326

 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2018

Utworzono: piątek, 23 listopad 2018
Dariusz Kobus

W ramach Programu Operacyjnego Pomoc  Żywnościowa 2014 - 2020 - Podprogram 2018 Polski Komitet Pomocy Społecznej w Ostrołęce rozpoczął rozdawnictwo artykułów spożywczych osobom skierowanym przez ośrodki pomocy społecznej.
Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej w których dochód nie przekracza 200 % kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj.:

- dla osoby samotnie gospodarującej – 1 402,00 zł
- dla osoby w rodzinie – 1 056,00 zł.    

  Po odbiór żywności można zgłaszać się od wtorku do piątku w godz. 10.00 - 14.00.  adres: ul. Przemysłowa 1, 07-400 Ostrołęka (budynek Noclegowni), ze skierowaniem z Ośrodka Pomocy Społecznej, oraz dowodem osobistym.

W celu uzyskania skierowania należy zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Myszyńcu do pracownika socjalnego.