Błąd
  • Szablon wyświetlający jest niedostępny. Skontaktuj się z administratorem witryny.

Projekt "Trwałe włączenie społeczne i zawodowe"

Informujemy, że firma Custom Media Group Agnieszka Kędzierska jest beneficjentem projektu „Trwałe włączenie społeczne i zawodowe” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, Działanie 9.1. Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.Projekt ma na celu objęcie wsparciem społeczno – zawodowym mieszkańców powiatów ostrołęckiego i makowskiego.

W załączeniu szczegółowe informacje:

{phocadownload view=file|id=89|target=s}

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 2017

                                                                                                                               Myszyniec, dnia 20.12.2017 r.
Ośrodek Pomocy Społecznej
Plac Wolności 60
07-430 Myszyniec
                                        Informacja o wyborze  najkorzystniejszej  oferty

W postępowaniu o udzielenie zapytania ofertowego dot. zamówienia poniżej 30.000 Euro na realizację dożywiania dzieci w szkołach na terenie gminy Myszyniec”

została wybrana oferta Wykonawcy:
 „MASARNIA”
 Edward  Balcerczyk
 ul. Most Kopański 27A
07-430 Myszyniec
z ceną ofertową: 59 486,40 zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć złotych 40/100)

Czytaj więcej...

BAL ANDRZEJKOWO-MIKOŁAJKOWY

  W dniu 2 grudnia 2017 roku po raz czwarty odbył się Bal „Andrzejkowo – Mikołajkowy” dla osób niepełnosprawnych, ich rodzin i opiekunów. Impreza odbyła w sali Coloseum w Wolkowych. W balu wzięło udział 160 osób, w tym 100 osób niepełnosprawnych.  Organizatorem imprezy był Środowiskowy Dom Samopomocy w Białusnym Lasku przy współpracy Gminnej Administracji Placówek Oświatowych w Myszyńcu Starym,  Ośrodka Pomocy Społecznej w Myszyńcu i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Myszyńcu. Impreza rozpoczęła się o godzinie 12.00. Oficjalnego otwarcia Balu dokonali: Burmistrz  Myszyńca -  Bogdan Glinka oraz  kierownicy w/w placówek.

Czytaj więcej...

Informacja

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W MYSZYŃCU
INFORMUJE, ŻE
OD   14 GRUDNIA 2017
  PRZYJMOWANE SĄ WNIOSKI DOTYCZĄCE
BEZPŁATNEGO DOŻYWIANIA DZIECI W SZKOLE
NA OKRES I – VI 2018
PROSIMY O ZGŁASZANIE SIĘ DO PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020

Ośrodek Pomocy Społecznej w Myszyńcu informuje, iż ponownie będzie realizowany Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej w których dochód nie przekracza 200 % kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj.:
- dla osoby samotnie gospodarującej – 1 268,00 zł
- dla osoby w rodzinie – 1 028,00 zł.

W celu uzyskania skierowania należy zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Myszyńcu do pracownika socjalnego.

Produkty żywnościowe będzie można odbierać wraz ze skierowaniem w PKPS w Ostrołęce, ul. Przemysłowa 1, po 15 października 2017 r.

Poradnia dla Rodzin Zastępczych i Adopcyjnych PORT Mazowsze

Ośrodek Pomocy Społecznej w Myszyńcu informuje, iż w dniu 01.02.2017 r. otwarto Poradnię dla Rodzin zastępczych i Adopcyjnych PORT Mazowsze z siedzibą w Warszawie, ul. Płatnicza 83. Oferuje pomoc terapeutyczną zarówno dla dorosłych jak i dzieci w formie konsultacji, pracy grupowej, warsztatowej.

Szczegółowe informacje:

{phocadownload view=file|id=82|target=s}

Karta Dużej Rodziny

Ośrodek Pomocy Społecznej w Myszyńcu informuje, że z dniem 1 stycznia 2017 r. realizuje ustawę z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny. Przyjmowaniem wniosków i wydawaniem Kart Dużej Rodziny zajmuje się Pani Katarzyna Zyśk – pokój nr 24 (II piętro).

Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014 – 2020

W związku z ustanowionym Krajowym Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014 – 2020, Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego w Myszyńcu informuje, że na terenie powiatu ostrołęckiego osoby stosujące przemoc mogą korzystać ze wsparcia w zakresie poradnictwa specjalistycznego (porady psychologa, prawnika, pracownika socjalnego) w Poradni Rodzinnej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, ul. 11 listopada 68, Ostrołęka, nr tel. 29 764 62 33.

 

Informacje dotyczące przeciwdziałania przemocy dostępne są na stronach:

- Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

https://www.mpips.gov.pl/przeciwdzialanie-przemocy-w-rodzinie-nowa/

- Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej

http://www.mcps.com.pl/programy