Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Utworzono: poniedziałek, 20 styczeń 2020
Sabina Zapert

I N F O R M A C J A

Ośrodek Pomocy Społecznej w Myszyńcu informuje, iż jest realizowany Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej w których dochód nie przekracza 200 % kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj.:

- dla osoby samotnie gospodarującej – 1 402,00 zł,
- dla osoby w rodzinie – 1 056,00 zł.

W celu uzyskania skierowania należy zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Myszyńcu do pracownika socjalnego.

O terminie odbioru  produktów żywnościowych w PKPS w Ostrołęce, ul. Przemysłowa 1 0, 07-400 Ostrołęka proszę pytać pracownika socjalnego  (obecnie produkty nie są jeszcze wydawane).

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Utworzono: poniedziałek, 16 grudzień 2019
Sabina Zapert

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Myszyńcu

Budynek Centrum Usług Społecznych w Myszyńcu przy Placu Wolności 61, 07-430 Myszyniec

Kontakt:

Poradę można uzyskać po wcześniejszym umówieniu się na wizytę pod numerem telefonu 29/33-33-115 od poniedziałku do piątku w  godz. 8:00 – 16:00 lub osobiście.


Informuje, że mieszkańcy gminy Myszyniec mogą uzyskać pomoc i wsparcie specjalistów psychoterapii w zakresie uzależnienia od alkoholu, narkotyków i dopalaczy, którzy udzielają porad w Punktach Konsultacyjnych mieszczących się w budynku Centrum Usług Społecznych w Myszyńcu przy Placu Wolności 61.

Terapeuci przyjmują:

- wtorek  w godz. 8:30 – 12:30

- dwa razy w miesiącu w godz. 8:00 – 14:00

 


Do zadań Punktu Konsultacyjnego  należy:

 • - motywowanie zarówno osób uzależnionych, jak i osób współuzależnionych do podjęcia psychoterapii w zakładach lecznictwa odwykowego, kierowanie do leczenia specjalistycznego,
 • - motywowanie osób pijących ryzykownie i szkodliwie, ale nie uzależnionych do zmiany szkodliwego wzoru picia,
 • - udzielanie wsparcia osobom po zakończonym leczeniu odwykowym,
 • - rozpoznanie zjawiska przemocy domowej, udzielenie stosownego wsparcia i informacji o możliwościach uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy,
 • - inicjowanie interwencji w przypadku diagnozy przemocy domowej.

Wszystkich zainteresowanych  i potrzebujących wsparcia zachęcamy do skorzystania z nieodpłatnego dostępu w tym zakresie.

Stowarzyszenie Abstynentów Nowa Droga

Utworzono: sobota, 14 grudzień 2019
Sabina Zapert

                                                                                                                                               

                         

Stowarzyszenie Abstynentów        

              Nowa Droga                                                           

(budynek dworca autobusowego na piętrze)          

udziela porad i wsparcia osobom uzależnionym,        

ich rodzinom i bliskim oraz każdemu, kto                  

potrzebuje rozmowy, wsparcia i pomocy.                 

 

Jeśli masz bliską osobę, której picie alkoholu powoduje problemy, a zależy Ci na niej oraz na twoim właściwym funkcjonowaniu – przyjdź do Punktu Konsultacyjnego Stowarzyszenia Abstynentów „ Nowa Droga”  (budynek dworca autobusowego na piętrze).

 

Czekamy na Ciebie w każdy wtorek i czwartek od godziny 17.00-18.00.

W każdy poniedziałek o  19.00 odbywają  się  mitingi  grup AA "KROK PO KROKU”  i Al- Anon  „ POMOCNA DŁOŃ”

 

 • Chcemy podzielić się z Tobą naszym doświadczeniem, siłą i nadzieją.
 • Nie trać czasu, zacznij szukać wsparcia tam, gdzie możesz je znaleźć.
 • Nie musisz być sam/sama z cierpieniem wynikającym nadużywania alkoholu przez bliską Ci osobę.
 • Nie musi ono rujnować Twojego życia. Decyzja należy do Ciebie.

Przyjdź, porozmawiaj, zapytaj…

Informacja o wyniku naboru na „Kierownik Klubu Senior+ ”

Utworzono: piątek, 13 grudzień 2019
Sabina Zapert

             

                                                                                          Myszyniec, dn. 12.12.2019r.

 

 OPS.110.4.6.2019

   

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze -

  „Kierownik Klubu Senior+ ”

w Ośrodku Pomocy Społecznej w Myszyńcu 

 

 Informuję, że w wyniku zakończenia  procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko  wybrana została Pani Ewelina Izabela  Pawłowska zam. Surowe gm. Czarnia  

Uzasadnienie: 

            Pani Ewelina Izabela Pawłowska spełniła wszystkie wymagania określone 
w ogłoszeniu o naborze. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej  wykazała się  dobrą znajomością niezbędnych przepisów oraz  wiedzą na temat zadań realizowanych na stanowisku Kierownik Klubu Senior+ . Komisja oceniła, że posiadana przez Panią Ewelinę Izabelę Pawłowską  wiedza, umiejętności  i predyspozycje pozwolą jej  na sprostanie obowiązkom na tym stanowisku.

 

                                                                        Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej

Informacja o dzielnicowym na terenie Gminy Myszyniec

Utworzono: piątek, 20 wrzesień 2019
Sabina Zapert

TWÓJ DZIELNICOWY:

asp. szt. Mariusz Ślubecki
telefon kom. 797-017-512

telefon stacjonarny: 29 760 17 78

adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 

Miejscowości gminy Myszyniec:
Miasto Myszyniec, Myszyniec Koryta, Drężek,  Wykrot, Gadomskie, Zawodzie, Wolkowe, Krysiaki, Niedźwiedź i Cięćk.

asp. Tomasz Jędrzejczyk
telefon kom. 797-017-511

telefon stacjonarny: 29 760 17 79

adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Miejscowości gminy Myszyniec:
Pełty, Świdwiborek, Białusny Lasek, Charciabałda, Zdunek, Olszyny, Zalesie, Wydmusy, Myszyniec Stary.

Miejsowości gminy Czarnia:
Czarnia, Surowe, Brzozowy Kąt, Michałowo, Rutkowo, Długie, Cypel, Cyk i Bandysie.

Informacja o realizacji Programów MRPiPS

Utworzono: wtorek, 10 wrzesień 2019
Sabina Zapert

 

 

            Ośrodek Pomocy Społecznej w Myszyńcu realizuje dwa Programy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – edycja 2019 oraz „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019. Programy dofinansowywane  są ze środków pochodzących z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.  

Celem Programu „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – edycja 2019  jest wsparcie społeczne w formie usług opiekuńczych osób niepełnosprawnych spełniających następujące warunki:

 • są w wieku do 75 roku życia,
 • posiadają  orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • posiadają orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji lub orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji wydane na podstawie przepisów ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
 • których dochód nie przekracza 350% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub osoby w rodzinie - art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn.zm.) w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r.

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Myszyńcu realizuje Program „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” zgodnie z zawartą umową nr 17/2019 z dnia 19 czerwca 2019 r. pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Myszyniec z możliwością zrefundowania ze  środków Programu wydatków poniesionych w związku z realizacją zadania od dnia
1 marca 2019 r. Gmina otrzymała wsparcie w wysokości 13 953,10 zł.

 

Kolejny Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019 kierowany jest do dzieci i osób niepełnosprawnych, których członkowie rodziny lub opiekunowie wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu opieki oraz podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w zakresie opieki nad tymi osobami.

Program dotyczy członków rodzin lub opiekunów, którzy sprawują bezpośrednią opiekę nad:

dzieckiem z niepełnosprawnością, posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności i mającym wskazania do:

 • konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji,
 • konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
 • dorosłymi osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

Program może być realizowany w trzech modułach:

Moduł I: świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego,

Moduł II: świadczenie usługi opieki wytchnieniowej, jako rozszerzenie usług opiekuńczych, w ramach pobytu całodobowego,

Moduł III: świadczenie usługi opieki wytchnieniowej poprzez zapewnienie członkom rodziny lub opiekunom możliwości skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego lub terapeutycznego) oraz wsparcie w zakresie nauki pielęgnacji /rehabilitacji i dietetyki.

W Gminie Myszyniec świadczone są usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego świadczonych przez opiekuna w miejscu zamieszkania niepełnosprawnego dziecka.  

Dla usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego limit w 2019 r. wynosi 240 godzin.  Jest to suma wsparcia w ramach Programu dla opiekuna 1 dziecka lub osoby dorosłej z niepełnosprawnością, uprawnionych do tego rodzaju wsparcia. Podopieczni uprawnieni do otrzymania opieki wytchnieniowej nie ponoszą żadnych kosztów za usługę w powyższych wymiarach.

Jeśli opiekun wykorzysta powyższe możliwości, a będzie chciał skorzystać jeszcze z Programu, dochód podopiecznego nie może przekroczyć 350 proc. obowiązującego od 1 października 2018 r. kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.).
Spełniając ten warunek może skorzystać jeszcze z 240 godzin opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego i specjalistycznego poradnictwa, opłacając je w wysokości 50 proc. kosztów tych usług. Na podobnej zasadzie może skorzystać przez kolejne 14 dni z opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych – zapłaci 50 proc. wartości tych usług.

Określony w zawartej w dniu 2 lipca 2019 r.  umowie nr 7/OW/2019 pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Myszyniec całkowity koszt realizacji zadania wynosi 28 800,00 zł. Wojewoda przekaże gminie na realizację zadania kwotę 23 040,00 zł. Kwota 5 760,00 zł.  stanowi udział środków własnych gminy.

Informacja o realizacji Programu MRPiPS

Utworzono: środa, 21 sierpień 2019
Sabina Zapert

 

 

I N F O R M AC J A

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Myszyńcu

od dnia 1 marca 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

realizuje Program Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

„Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – edycja 2019

 

Program realizowany jest ze środków pochodzących

z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych,

przyznanych Miastu Myszyniec w kwocie 13 953,10 zł na rok 2019

 

Celem Programu, jest udzielenie wsparcia w formie usług opiekuńczych osobom niepełnosprawnym spełniającym następujące warunki:

 • są w wieku do 75 roku życia,
 • posiadają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji lub orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji wydane na podstawie przepisów ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
 • których dochód nie przekracza 350% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub osoby w rodzinie - art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1508, z późn. zm.) w związku  z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych  z pomocy społecznej ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1358).

Od 01 lipca 2019 r. zmiany w programie "RODZINA 500+"

Utworzono: poniedziałek, 24 czerwiec 2019
Sabina Zapert

OD 01 LIPCA 2019 r. ZMIANY W PROGRAMIE „RODZINA 500+”

 • Od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało na wszystkie dzieci do 18. roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.
 • Prawo do świadczenia wychowawczego nie będzie już uzależnione od ustalenia alimentów na dziecko od drugiego rodzica w przypadku wniosków składanych przez rodziców samotnie wychowujących dziecko.
 • Wprowadzenie szczególnego, 3-miesiecznego terminu, liczonego od dnia urodzenia dziecka, na złożenie wniosku o świadczenie wychowawcze na nowo narodzone dziecko. Zachowanie tego terminu, daje prawo do świadczenia wychowawczego z wyrównaniem od dnia urodzenia dziecka.
 • Wprowadzenie rozwiązania pozwalającego na przyznanie, z zachowaniem ciągłości, świadczenia wychowawczego drugiemu z rodziców dziecka w przypadku śmierci rodzica, któremu świadczenie zostało przyznane na dany okres lub który zmarł przed rozpatrzeniem złożonego wniosku.
 • Przyznanie prawa do dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego dzieciom do 18 roku życia umieszczonym w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego, interwencyjnego, specjalistyczno-terapeutycznego, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych. Przyjęto zasadę, że dodatek przyznaje się na wniosek dyrektora placówki składany do powiatowego centrum pomocy rodzinie właściwego ze względu na miejsce położenia placówki.

 

SKŁADANIE WNIOSKÓW

Od 1 lipca 2019 r. - wniosek złożyć będzie można wyłącznie przez Internet (w formie elektronicznej). Posłużą do tego takie portale jak: empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS oraz bankowość elektroniczna (zakładka e-wnioski, wnioski - Rodzina 500+).

Od 1 sierpnia 2019 r. - wnioski złożyć będzie można osobiście w sposób tradycyjny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Myszyńcu.

 

Aby uzyskać prawo do świadczenia 500+ na nowych zasadach tj. od 1 lipca, rodzic dziecka, na które obecnie nie pobiera tego świadczenia, musi złożyć wniosek w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r.

Oznacza to, że tylko złożenie wniosku do końca września 2019 r. gwarantuje takiemu rodzicowi, że świadczenie wychowawcze na nowych zasadach zostanie wypłacone z wyrównaniem od lipca. Jeśli  rodzic dziecka złoży wniosek po 30 września, świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku.

 

TERMINY WYPŁAT ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO NA NOWYCH ZASADACH

 • Złożenie wniosku w okresie lipiec – sierpień 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 października 2019 r.
 • Złożenie wniosku we wrześniu 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 30 listopada 2019 r.
 • Złożenie wniosku w październiku 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od października, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 grudnia 2019 r.
 • Złożenie wniosku w listopadzie 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od listopada, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 stycznia 2020 r.
 • Złożenie wniosku w okresie od 1 grudnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od miesiąca złożenia wniosku, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 29 lutego 2020 r.

 

Rodzice, którzy mają obecnie przyznane świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci do 30 września 2019 r., składają od 1 lipca 2019 r. jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci.

W ten sposób otrzymają od 1 lipca prawo do świadczenia na pierwsze dziecko (na które obecnie nie pobierają 500+), natomiast od 1 października br. na pozostałe dzieci (na które świadczenia są już przyznane do 30 września 2019 r.). Rodzice Ci muszą pamiętać, aby złożyć wniosek do 30 września, jeśli chcą otrzymać świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko z wyrównaniem od lipca 2019 r.

 

BRAK DECYZJI – INFORMACJA O PRZYZNANIU ŚWIADCZENIA

Z uwagi na rezygnację z kryterium dochodowego przy ustalaniu prawa do świadczenia wychowawczego nastąpi zdecydowane skrócenie wniosku. Przewiduje się, na wzór przyjętego rozwiązania w programie „Dobry start”, rezygnację z wydawania decyzji administracyjnej. Wnioskodawca otrzymywać będzie automatycznie generowaną i przesyłaną na adres poczty elektronicznej informację o przyznaniu świadczenia lub w przypadku braku poczty elektronicznej informację będzie można odebrać osobiście. Nieodebranie informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego nie wstrzymuje wypłaty tego świadczenia.

 

PRZESUNIĘCIE OKRESU ZASIŁKOWEGO

Od 2021 r. znaczące przesunięcie momentu składania wniosków o świadczenia wychowawcze na nowy okres świadczeniowy (z lipca na luty), jak i samego okresu świadczeniowego (dotychczasowy październik – wrzesień na proponowany czerwiec – maj). Pozwoli to na bardziej racjonalne rozłożenie pracy w gminach realizujących świadczenia dla rodzin.

 

Informacje przygotowano na podstawie danych zawartych na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - https://www.gov.pl/web/rodzina - zakładka Rodzina 500+.

PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW NA NOWY OKRES ZASIŁKOWY

Utworzono: poniedziałek, 24 czerwiec 2019
Sabina Zapert

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MYSZYŃCU INFORMUJE O PRZYJMOWANIU WNIOSKÓW NA NOWY OKRES ZASIŁKOWY:

 • świadczenie wychowawcze (500+)
 • świadczenie „Dobry Start”
 • zasiłek rodzinny wraz z dodatkami
 • świadczenia z funduszu alimentacyjnego

 

 • Od 1 lipca 2019 r. - wyłącznie przez Internet (w formie elektronicznej) poprzez: empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS oraz bankowość elektroniczną (zakładka e-wnioski, wnioski - Rodzina 500+).
 • Od 1 sierpnia 2019 r. - osobiście w sposób tradycyjny (w formie papierowej) w Ośrodku Pomocy Społecznej w Myszyńcu.

 

WAŻNE!

Rodzice, którzy mają obecnie przyznane świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci do 30 września 2019 r., składają od 1 lipca lub 1 sierpnia 2019 r. jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci.

W ten sposób otrzymają od 1 lipca prawo do świadczenia na pierwsze dziecko (na które obecnie nie pobierają 500+), natomiast od 1 października br. na pozostałe dzieci (na które świadczenia są już przyznane do 30 września 2019 r.).

 

DRUKI O PRZYZNANIE ŚWIADCZEŃ BĘDĄ WYDAWANE OD 1 SIERPNIA 2019 r.