Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020

Utworzono: poniedziałek, 11 wrzesień 2017 Dariusz Kobus

Ośrodek Pomocy Społecznej w Myszyńcu informuje, iż jest realizowany Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej w których dochód nie przekracza 200 % kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj.:
- dla osoby samotnie gospodarującej – 1 268,00 zł
- dla osoby w rodzinie – 1 028,00 zł.

W celu uzyskania skierowania należy zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Myszyńcu do pracownika socjalnego.

Produkty żywnościowe będzie można odbierać wraz ze skierowaniem w PKPS w Ostrołęce, ul. Przemysłowa 1.