Informacja dotycząca rządowego programu „Dobry Start”

Utworzono: poniedziałek, 11 czerwiec 2018 Dariusz Kobus

Świadczenie   „Dobry Start”  przysługuje  raz w roku, w związku z rozpoczęciem   roku szkolnego do ukończenia:
-przez dziecko lub osobę uczącą  20 roku życia,
-przez dziecko lub osobę uczącą   24 roku życia- w przypadku  dzieci lub osób uczących się, legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.
Wsparcie jest  niezależne od posiadanego dochodu. Jego wysokość to 300 zł.


Wsparcie nie przysługuje:
- jeżeli dziecko  lub osoba ucząca została umieszczona w instytucji zapewniającej nieodpłatnie pełne utrzymanie,
-na dziecko z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania  przedszkolnego.
Ustalenie prawa do świadczenia dobry start  oraz jego wypłata następują  odpowiednio na wniosek  matki, ojca, opiekuna prawnego lub opiekuna faktycznego, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzica zastępczego, osoby prowadzącej rodzinny dom dziecka lub dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej albo osoby uczącej się .
Wnioski  składa się w miejscowości właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie dobry start. Będą one  przyjmowane i realizowane przez te same instytucje, które realizują obecnie świadczenie wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500+” - w naszej gminie będzie to Ośrodek Pomocy Społecznej w Myszyńcu.  
Wniosek – podobnie jak wnioski o świadczenie wychowawcze z programu „Rodzina 500+” będzie można składać już od 1 lipca online przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną, a od 1 sierpnia drogą tradycyjną (papierową). Wniosek należy złożyć do 30 listopada.
W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, ustalenie prawa  oraz wypłata nastąpi nie później niż 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach,  świadczenie będzie musiało być wypłacone  maksymalnie w  2 miesiące od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami.
Przyznanie świadczenia  nie wymaga wydania decyzji. Będą one wydawane jedynie w przypadku odmowy przyznania świadczenia, a także w sprawach nienależnie pobranych świadczeń.  Jeśli wnioskodawca wskazał we wniosku   adres poczty elektronicznej to organ  prześle mu  informację o przyznaniu świadczenia.  
Świadczenie "Dobry Start" jest zwolnione od podatku. Nie podlega egzekucji ani wliczeniu do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia.