Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania przez Pacjentów

Utworzono: wtorek, 16 październik 2018 Dariusz Kobus
 1. Do jakich lekarzy specjalistów nie jest wymagane skierowanie?

Skierowanie nie jest wymagane do następujących lekarzy specjalistów:

 • ginekologa i położnika,
 • onkologa,
 • psychiatry,
 • dentysty,
 • wenerologa,
 • poradni dla osób chorych na gruźlicę,
 • poradni dla osób zakażonych wirusem HIV.
 1. W jakich przypadkach/sytuacjach skierowanie jest obowiązkowe?

Skierowanie jest wymagane w przypadku:

 • Ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS),
 • Leczenia szpitalnego,
 • Leczenia uzdrowiskowego,
 • Rehabilitacji leczniczej,
 • Opieki nad przewlekle chorym.
 1. Kto nie musi przedstawiać skierowania w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej?

Skierowania w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS) nie muszą przedstawiać:

 • osoby chore na gruźlicę;
 • osoby zakażone wirusem HIV;
 • inwalidzi wojenni i wojskowi;
 • osoby represjonowane;
 • kombatanci;
 • działacze opozycji antykomunistycznej;
 • osoby represjonowane z powodów politycznych;
 • cywilne niewidome ofiary działań wojennych
 • w zakresie leczenia uzależnień:
 • osoby zgłaszające się z powodu uzależnienia,
 • osoby zgłaszające się z powodu współuzależnienia osób spokrewnionych lub niespokrewnionych z osobą uzależnioną, wspólnie z nią zamieszkujących i gospodarujących, oraz osób, których stan psychiczny powstał na skutek pozostawania w związku emocjonalnym z osobą uzależnioną;
 • uprawnieni żołnierze lub pracownicy, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa;
 • weterani poszkodowani, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa;
 • świadczeniobiorcy do 18. roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, na podstawie zaświadczenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii, neonatologii lub pediatrii;
 • świadczeniobiorcy posiadający orzeczenie:
 • o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 • o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji
  Wyżej wymienione osoby muszą posiadać odpowiednie zaświadczenie/ legitymację potwierdzającą prawo do korzystania z AOS bez skierowania.
 1. Jak przebiega proces kwalifikacji pacjentów do pobytu w sanatorium?

Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe wystawia lekarz POZ. Wypełnione skierowanie zostaje przekazane przez Pacjenta do właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ. Po zarejestrowaniu Pacjent oczekuje w kolejce. Następnie dokument podlega ocenie przez lekarza specjalistę z zakresu balneoklimatologii i medycyny fizykalnej lub rehabilitacji medycznej pod kątem zasadności leczenia oraz określenia rodzaju i miejsca leczenia uzdrowiskowego. Ważność skierowania podlega weryfikacji co 18 miesięcy, licząc od daty jego wystawienia. Pacjent ma możliwość „podglądu” informacji poprzez wpisanie numeru skierowania do udostępnionej przez NFZ „Przeglądarki skierowań na leczenie uzdrowiskowe”.

 1. Czy składając deklarację w nowej przychodni muszę wypisać się z dotychczasowej?

Nie. Po złożeniu deklaracji w nowej przychodni Pacjent zostanie automatycznie skreślony z listy w dotychczasowej placówce.

 1. Gdzie szukać pomocy w dni wolne od pracy w razie nagłej choroby?

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna jest udzielana w godzinach od 18 do 8 rano w dni powszednie oraz całodobowo w dni wolne od pracy. Jeśli dojdzie do nagłego zachorowania albo pogorszenia stanu zdrowia możemy zgłosić się po pomoc do dowolnego punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, niezależnie od tego gdzie mieszkamy i gdzie złożyliśmy swoją deklarację POZ. Lekarz pełniący dyżur podczas nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej może udzielić porady w warunkach ambulatoryjnych, w domu pacjenta (w przypadkach medycznie uzasadnionych). Wykaz placówek sprawujących nocną i świąteczną opiekę zdrowotna można znaleźć na stronie NFZ.

Z porad lekarza w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej można skorzystać:

 • w sytuacji nagłego zachorowania lub pogorszenia stanu zdrowia,
 • bez skierowania,
 • w miejscu ich udzielania,
 • w miejscu zamieszkania lub pobytu (jeśli uzasadnia to stan zdrowia),
 1. W jakiej formie może być udostępniana dokumentacja medyczna?

Dokumentacja medyczna może być udostępniona w formie:

 • do wglądu, w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia, w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych, z wyłączeniem medycznych czynności ratunkowych, albo w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych, z zapewnieniem pacjentowi lub innym uprawnionym organom lub podmiotom możliwości sporządzenia notatek lub zdjęć,
 • przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku,
 • przez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu,
 • za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej,
 • na informatycznym nośniku danych