Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2018

Utworzono: piątek, 23 listopad 2018 Dariusz Kobus

W ramach Programu Operacyjnego Pomoc  Żywnościowa 2014 - 2020 - Podprogram 2018 Polski Komitet Pomocy Społecznej w Ostrołęce rozpoczął rozdawnictwo artykułów spożywczych osobom skierowanym przez ośrodki pomocy społecznej.
Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej w których dochód nie przekracza 200 % kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj.:

- dla osoby samotnie gospodarującej – 1 402,00 zł
- dla osoby w rodzinie – 1 056,00 zł.    

  Po odbiór żywności można zgłaszać się od wtorku do piątku w godz. 10.00 - 14.00.  adres: ul. Przemysłowa 1, 07-400 Ostrołęka (budynek Noclegowni), ze skierowaniem z Ośrodka Pomocy Społecznej, oraz dowodem osobistym.

W celu uzyskania skierowania należy zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Myszyńcu do pracownika socjalnego.