Informacja o realizacji Programu MRPiPS

Utworzono: środa, 21 sierpień 2019 Sabina Zapert

 

 

I N F O R M AC J A

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Myszyńcu

od dnia 1 marca 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

realizuje Program Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

„Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – edycja 2019

 

Program realizowany jest ze środków pochodzących

z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych,

przyznanych Miastu Myszyniec w kwocie 13 953,10 zł na rok 2019

 

Celem Programu, jest udzielenie wsparcia w formie usług opiekuńczych osobom niepełnosprawnym spełniającym następujące warunki:

  • są w wieku do 75 roku życia,
  • posiadają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji lub orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji wydane na podstawie przepisów ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
  • których dochód nie przekracza 350% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub osoby w rodzinie - art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1508, z późn. zm.) w związku  z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych  z pomocy społecznej ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1358).