Informacja o realizacji Programów MRPiPS

Utworzono: wtorek, 10 wrzesień 2019 Sabina Zapert

 

 

            Ośrodek Pomocy Społecznej w Myszyńcu realizuje dwa Programy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – edycja 2019 oraz „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019. Programy dofinansowywane  są ze środków pochodzących z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.  

Celem Programu „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – edycja 2019  jest wsparcie społeczne w formie usług opiekuńczych osób niepełnosprawnych spełniających następujące warunki:

  • są w wieku do 75 roku życia,
  • posiadają  orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,
  • posiadają orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji lub orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji wydane na podstawie przepisów ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
  • których dochód nie przekracza 350% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub osoby w rodzinie - art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn.zm.) w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r.

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Myszyńcu realizuje Program „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” zgodnie z zawartą umową nr 17/2019 z dnia 19 czerwca 2019 r. pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Myszyniec z możliwością zrefundowania ze  środków Programu wydatków poniesionych w związku z realizacją zadania od dnia
1 marca 2019 r. Gmina otrzymała wsparcie w wysokości 13 953,10 zł.

 

Kolejny Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019 kierowany jest do dzieci i osób niepełnosprawnych, których członkowie rodziny lub opiekunowie wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu opieki oraz podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w zakresie opieki nad tymi osobami.

Program dotyczy członków rodzin lub opiekunów, którzy sprawują bezpośrednią opiekę nad:

dzieckiem z niepełnosprawnością, posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności i mającym wskazania do:

  • konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji,
  • konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
  • dorosłymi osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

Program może być realizowany w trzech modułach:

Moduł I: świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego,

Moduł II: świadczenie usługi opieki wytchnieniowej, jako rozszerzenie usług opiekuńczych, w ramach pobytu całodobowego,

Moduł III: świadczenie usługi opieki wytchnieniowej poprzez zapewnienie członkom rodziny lub opiekunom możliwości skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego lub terapeutycznego) oraz wsparcie w zakresie nauki pielęgnacji /rehabilitacji i dietetyki.

W Gminie Myszyniec świadczone są usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego świadczonych przez opiekuna w miejscu zamieszkania niepełnosprawnego dziecka.  

Dla usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego limit w 2019 r. wynosi 240 godzin.  Jest to suma wsparcia w ramach Programu dla opiekuna 1 dziecka lub osoby dorosłej z niepełnosprawnością, uprawnionych do tego rodzaju wsparcia. Podopieczni uprawnieni do otrzymania opieki wytchnieniowej nie ponoszą żadnych kosztów za usługę w powyższych wymiarach.

Jeśli opiekun wykorzysta powyższe możliwości, a będzie chciał skorzystać jeszcze z Programu, dochód podopiecznego nie może przekroczyć 350 proc. obowiązującego od 1 października 2018 r. kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.).
Spełniając ten warunek może skorzystać jeszcze z 240 godzin opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego i specjalistycznego poradnictwa, opłacając je w wysokości 50 proc. kosztów tych usług. Na podobnej zasadzie może skorzystać przez kolejne 14 dni z opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych – zapłaci 50 proc. wartości tych usług.

Określony w zawartej w dniu 2 lipca 2019 r.  umowie nr 7/OW/2019 pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Myszyniec całkowity koszt realizacji zadania wynosi 28 800,00 zł. Wojewoda przekaże gminie na realizację zadania kwotę 23 040,00 zł. Kwota 5 760,00 zł.  stanowi udział środków własnych gminy.