Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Utworzono: poniedziałek, 20 styczeń 2020 Sabina Zapert

I N F O R M A C J A

Ośrodek Pomocy Społecznej w Myszyńcu informuje, iż jest realizowany Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej w których dochód nie przekracza 200 % kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj.:

- dla osoby samotnie gospodarującej – 1 402,00 zł,
- dla osoby w rodzinie – 1 056,00 zł.

W celu uzyskania skierowania należy zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Myszyńcu do pracownika socjalnego.

O terminie odbioru  produktów żywnościowych w PKPS w Ostrołęce, ul. Przemysłowa 1 0, 07-400 Ostrołęka proszę pytać pracownika socjalnego  (obecnie produkty nie są jeszcze wydawane).