INFORMACJA - warunki nabywania oraz zasady ustalania i wypłacania zasiłków dla opiekunów osobom, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 01 lipca 2013 r.

Utworzono: wtorek, 03 czerwiec 2014 Dariusz Kobus

Działając na podstawie art. 8 ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów ( Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2014 r. poz.567 ) Ośrodek Pomocy Społecznej – Sekcja Świadczeń Rodzinnych w Myszyńcu informuje, że z dniem 15 maja 2014r. weszła w życie wyżej wymieniona ustawa, która określa warunki nabywania oraz zasady ustalania i wypłacania zasiłków dla opiekunów osobom, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 01 lipca 2013 r. w związku z wygaśnięciem z mocy prawa decyzji przyznającej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego.


Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą osoby, którym z mocy prawa na podstawie art.11 ust.3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r. poz. 1548 i 1157) wygasła z dniem 01 lipca 2013 r. decyzja przyznająca prawo do świadczenia pielęgnacyjnego mogą ubiegać się i  złożyć wniosek o przyznanie prawa do zasiłku dla opiekuna.

 

 

Wniosek należy złożyć nie później niż w terminie 4 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy tj. do dnia 15.09.2014 r.

Zasiłek dla opiekuna przysługuje osobie, której decyzja o przyznaniu prawa do świadczenia pielęgancyjnego wygasła z mocy prawa z dniem 01.07.2013 r.  

 

Zasiłek dla opiekuna przysługuje:

 • 1)      za okresy od 1 lipca 2013 r. do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie ustawy, w których osoba spełniała warunki do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego określone w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 139, poz.992 ze zm.) w brzemieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2012 r.;
 • 2)      od dnia wejścia w życie ustawy, jeżeli osoba spełnia warunki do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego określone w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2012 r.    

 

Za okres od lipca 2013 do dnia wejścia w życie ustawy zasiłek dla opiekuna przysługuje wraz z ustawowymi odsetkami. 

 

Zasiłek dla opiekuna przysługuje:

 1. matce albo ojcu lub
 2. innym osobom na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. Nr 9, poz.59 ze zm.) ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 3. opiekunowi faktycznemu dziecka

   jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania   opieki nad osobą chorą

 

Zasiłek dla opiekuna nie przysługuje osobom, które:

 • a) legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności ( dotyczy innych osób ubiegających się o zasiłek dla opiekuna niż rodzice osoby niepełnosprawnej wymagającej opieki),
 • b)  mają ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno–rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego,  świadczenia przedemerytalnego,
 • c) mają ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego na inną osobę w rodzinie lub poza rodziną,

 

 

     Zasiłek dla opiekuna nie przysługuje jeśli osoba wymagająca opieki:

 • -    pozostaje w związku małżeńskim chyba, że współmałżonek legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • -    została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej z dzieckiem albo, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem zakładów opieki zdrowotnej i nie korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu,
 •     -    na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalonego prawa do wcześniejszej  emerytury,
 •     -   osoba w rodzinie ma ustalonego prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad
 •          dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, specjalnego zasiłku opiekuńczego
 •          albo świadczenia pielęgnacyjnego na osobę w rodzinie lub poza rodziną,
 •      -   na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie
 •          wydatków związanych z opieką, lub przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia
 •          społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią, że przysługujące za
 •          granicą świadczenie na pokrycie wydatków związanych z opieką nie wyłącza prawa do takiego
 •          świadczenia na podstawie ustawy.

    

Zarejestrowanie w powiatowym urzędzie pracy jako osoba poszukująca pracy lub posiadanie statusu bezrobotnego nie ma wpływu na uprawnienie do zasiłku dla opiekuna w okresie od 01 lipca 2013 r. do dnia złożenia wniosku o ustalenie zasiłku dla opiekuna.

W przypadku gdy o zasiłek dla opiekuna ubiega się rolnik, małżonek rolnika lub domownik w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, świadczenie to przysługuje odpowiednio;

1) rolnikom w przypadku zaprzestania prowadzenia przez nich gospodarstwa rolnego,

2) małżonkom rolników lub domownikom w przypadku  zaprzestania prowadzenia przez nich gospodarstwa rolnego albo wykonywania przez nich pracy w gospodarstwie rolnym. 

Zaprzestanie prowadzenia gospodarstwa rolnego lub zaprzestanie wykonywania pracy w gospodarstwie rolnym, potwierdza się stosownym oświadczeniem złożonym pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Więcej informacji w sprawie świadczeń można uzyskać w siedzibie

Ośrodka Pomocy Społecznej – Sekcji Świadczeń Rodzinnych w Myszyńcu,

 ul. Plac Wolności 60,  pokój nr 22 ( II piętro), w godz. od 8.00 do 13.00

 lub pod nr telefonu (0-29) 7722458.