Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Myszyńcu ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej w Myszyńcu

Utworzono: środa, 20 maj 2015 Dariusz Kobus

Myszyniec, dn. 20.05.2015 r.           

 

OPS.1003.1.2015

 

Kierownik  Ośrodka Pomocy Społecznej w Myszyńcu ogłasza  otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej w Myszyńcu, ul. Plac Wolności 60

Nazwa stanowiska: Administrator  w sekcji świadczeń pomocy społecznej

1.  Wymagania niezbędne :

 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. brak skazania za przestępstwa umyślnie lub przestępstwo skarbowe umyślne,
 4. nieposzlakowana opinia,
 5. wykształcenie: wyższe o kierunku prawo, administracja, pedagogika, politologia,
 6. 3- letni staż pracy, w tym minimum 1 rok w administracji samorządowej,
 7. znajomość ustawy o pomocy społecznej,
 8. znajomość kodeksu postępowania administracyjnego,
 9. znajomość ustawy o ochronie danych osobowych,
 10. znajomość ustawy o dodatkach mieszkaniowych,
 11. znajomość ustawy o ubezpieczeniach społecznych i zdrowotnych

2.  Wymagania dodatkowe:

 1. biegła obsługa komputera oraz  oprogramowania MS Office  
 2. praktyczne stosowanie przepisów prawa,
 3. znajomość zasad prawidłowej komunikacji werbalnej i niewerbalnej,
 4. odporność na stres,
 5. sumienność,
 6. samodzielność,
 7. kreatywność,
 8. umiejętność pracy w zespole

 

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 

 1. Obsługa sekretariatu-bezpośredni kontakt z interesantami, prowadzenie dziennika korespondencji przychodzącej, wychodzącej.
 2. Obsługa programu Płatnik, zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych  świadczeniobiorców, prowadzenie dokumentacji świadczeniobiorców.
 3. Obsługa programu Pomost.
 4. Obsługa programu „Dodatki mieszkaniowe”, przyjmowanie wniosków na dodatki mieszkaniowe i energetyczne, rozpatrywanie ich, opracowywanie i sporządzanie decyzji z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych, sporządzanie sprawozdań i zapotrzebowań,  list wypłat.
 5. Prowadzenie obsługi kasowej ośrodka, sporządzanie rozliczeń i  dokumentacji  z tego zakresu.
 6. Opisywanie faktur ze swojego stanowiska.
 7. Prowadzenie spraw dotyczących zamówień publicznych.
 8. Archiwizacja dokumentów ze swojego stanowiska prac.
 9. Wydawanie zaświadczeń dla klientów.
 10. Prowadzenie księgi inwentarzowej ośrodka.
 11. Naliczanie ekwiwalentów pracowniczych, zamawianie i  zakup materiałów biurowych.

 

4. Wymagane dokumenty:

 1. CV.
 2. List motywacyjny.
 3. Kopia  dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje.
 4. Kopia dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe i staż (świadectwa pracy lub inne dokumenty)
 5. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie-wg wzoru dołączonego do niniejszego ogłoszenia,
 6. Oświadczenie o niekaralności,
 7. Oświadczenie o pełnej zdolności do  czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 8. Oświadczenie wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z naborem.

 

5. Informacje o warunkach pracy na stanowisku

 

 1. Miejsce pracy: Ośrodek Pomocy Społecznej w Myszyńcu, ul. Plac Wolności 60
 2. Czas pracy: poniedziałek – piątek od 8 do 16.
 3. Budynek, w którym mieści  się ośrodek nie jest dostosowany do poruszania się na wózku inwalidzkim.

6. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych

 

W ośrodku pomocy wskaźnik ten, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia o naborze jest niższy niż 6 %.

 

7.      Termin i miejsce składania dokumentów.

 

Wymagane dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko administratora" do dnia 01.06.2015 r.  w sekretariacie  Ośrodka Pomocy Społecznej w Myszyńcu, ul. Plac Wolności 60,  pokój nr 4  /parter/ lub przesłać je na adres:  Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Plac Wolności 60, 07-430 Myszyniec drogą pocztową / decyduje data wpływu do ośrodka/

8. Inne informacje:

 

 1. Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne zawarte w pkt 1 lit a-f  zostaną poinformowani telefonicznie lub mailem w ciągu trzech dni  o terminie i miejscu rozmowy
  kwalifikacyjnej.
 2. Dokumenty, które wpłyną do Ośrodka Pomocy w Myszyńcu po upływie terminu składania dokumentów  nie będą rozpatrywane.

 

 

 

                                                                        Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej

Małgorzata Pyszny

Załączniki do pobrania: