INFORMACJA

Utworzono: piątek, 10 lipiec 2015 Dariusz Kobus

W ramach Programu Operacyjnego Pomoc  Żywnościowa 2014 - 2020 - Podprogram 2015 Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Ostrołęce rozpoczął rozdawnictwo artykułów spożywczych osobom skierowanym przez ośrodki pomocy społecznej.

Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej w których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej.


Po odbiór żywności można zgłaszać się w każdy czwartek od godziny 9.00 do godziny 15.00. adres: 07-400 Ostrołęka , I Armii Wojska Polskiego 32, (Wojciechowice) ze skierowaniem z Ośrodka Pomocy Społecznej.

W celu uzyskania skierowania należy zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Myszyńcu do pracownika socjalnego.

 

ZASADY WYDAWANIA art. żywnościowych

w ramach realizacji programu operacyjnego pomocy żywnościowej FEAD – Podprogram 2015

(program dożywiania najuboższej ludności Unii Europejskiej)

 

  1. Artykuły żywnościowe wydawane są w czwartek każdego tygodnia w godz. 900 – 1500 na podstawie dowodu osobistego i skierowania wydanego przez ośrodki pomocy społecznej.
  2. Skierowanie jest dokumentem upoważniającym do odbioru art. spożywczych przez cały okres trwania Podprogramu 2015.
  3. Skierowanie jest przechowywane w magazynie, a przy każdym kolejnym odbiorze art. spożywczych należy okazać dowód osobisty.
  4. Pomoc żywnościowa udzielana jest  zgodnie z ustawą o pomocy społecznej w odniesieniu do kryterium dochodowego określonego na podstawie art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.