Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Myszyńcu poszukuje kandydata na stanowisko pracownik socjalny wymiar czasu pracy - 1/2 etatu

Utworzono: piątek, 06 listopad 2015 Dariusz Kobus

Myszyniec, dnia  06.11.2015 r.


OPS.1003.8.2015O G Ł O S Z E N I EKierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Myszyńcu poszukuje
kandydata  na stanowisko pracownik socjalny
wymiar czasu pracy - ½ etatu


Wymagania w stosunku do kandydatów:

I. Wymagania niezbędne:
1.    wykształcenie zgodne z wymogami dla pracownika socjalnego określonymi w ustawie
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej / art.116 ust.1, art.156 /
2.    obywatelstwo polskie,
3.    posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz  korzystanie z pełni praw publicznych,  
4.    niekaralność  za przestępstwa  popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,  
5.    nieposzlakowana opinia,
6.    dobra znajomość obsługi komputera,
7.    znajomość przepisów prawnych z zakresu:
a)    ustawy  o pomocy społecznej,
b)    Kodeksu postępowania administracyjnego,
c) ustawy  o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
d) ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
e) ustawy o pracownikach samorządowych,
f) ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
g) ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
h) ustawy o świadczeniach rodzinnych,
i) ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
j)  ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

II. Wymagania dodatkowe:
a)    umiejętność pracy w zespole,
b)    dobra organizacja czasu pracy,
c)    łatwość w nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych,
d)    dobra znajomość obsługi komputera,
e)    prawo jazdy kat. B,
f)    odporność na stres,
g)    mile widziane będzie doświadczenie zawodowe.


III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:  

a)    przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych w rodzinach  ubiegających  się o przyznanie świadczeń z pomocy społecznej oraz na zlecenie innych instytucji uprawnionych,  
b)    planowanie  pomocy dla osób i rodzin zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym,
c)    pomoc  w rozwiązywaniu problemów społecznych klientów Ośrodka,  
d)    realizowanie innych szczegółowych  zadań należących do kompetencji pracownika socjalnego zatrudnionego w Ośrodku Pomocy Społecznej zgodnie z zapisami obowiązujących przepisów prawnych.

IV.   Wymagane dokumenty:

a)    życiorys (CV),   
b)     list motywacyjny,
c)    kserokopie dokumentów  poświadczających wykształcenie,  
d)    oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z   
       pełni praw publicznych,  
e)    oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia
       publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,  
f)    inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
g)    oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku.


V. Termin i miejsce składania dokumentów

Wymagane dokumenty należy złożyć w zaklejonej kopercie w terminie do dnia  20 listopada 2015 r. do godziny 16.00  w siedzibie  Ośrodka  Pomocy Społecznej w  Myszyńcu /sekretariat, pokój nr 4, parter/ lub przesłać  pocztą na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej
w Myszyńcu, 07-430 Myszyniec, ul. Plac Wolności 60 (decyduje data wpływu do ośrodka )
z dopiskiem: „Dotyczy oferty pracy  na stanowisko pracownika socjalnego”.

VI. Inne informacje

1.    Dokumenty, które wpłyną do Ośrodka Pomocy Społecznej po upływie określonego terminu, nie będą rozpatrywane.
2.    Wymagane dokumenty: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą:  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie  moich danych osobowych  zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r.  o pracownikach samorządowych .
3.    Budynek, którym mieści się ośrodek nie jest dostosowany do poruszania się na wózku inwalidzkim.
4.    Wyniki postępowania rekrutacyjnego zostaną podane na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu  Miasta i Gminy.
5.    Kierownik zastrzega sobie prawo do  kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami.