Ośrodek Pomocy Społecznej poszukuje osoby do pracy w charakterze asystenta rodziny

Utworzono: środa, 17 sierpień 2016 Dariusz Kobus

 Forma zatrudnienia: umowa-zlecenie

Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: wrzesień  2016 r.

Liczba miejsc: 1

 1.Wymagania konieczne:

 1. a) posiadanie obywatelstwa polskiego,
 2. b) korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. c) nieposzlakowana opinia,
 4. d) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. e) posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 6. f) wykształcenie;

 

 • wyższe o kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna  lub
 •  wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentowanie  co najmniej rocznego stażu pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony w drodze rozporządzenia Ministra właściwego do spraw rodziny i udokumentowanie  co najmniej rocznego stażu pracy z dziećmi lub rodziną  lub
 •  wykształcenie średnie, szkolenie w zakresie pracy z dziećmi lub rodziną a także  udokumentowanie  co najmniej 3 letniego stażu pracy z dziećmi lub rodziną.
 1. g) kandydat/kandydatka nie jest i nie był/a pozbawiony/a władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jemu/jej zawieszona ani ograniczona,
 2. h) wypełnianie obowiązku alimentacyjnego – w przypadku gdy taki obowiązek został na nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd;

 

2.Wymagania dodatkowe:

 1. a) znajomość obsługi komputera i programów biurowych,
 2. b) wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny,

c)znajomość lokalnego środowiska oraz umiejętność nawiązywania współpracy z jednostkami i instytucjami pomocy społecznej,

 1. d) samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy,
 2. e) komunikatywność, empatia, zaangażowanie, asertywność,
 3. f) umiejętność pracy z klientem, szczególnie trudnym,
 4. g) odporność na sytuacje stresowe,
 5. h) umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną
 6. i) prawo jazdy kat. „B” i posiadanie własnego środka transportu,

 

3.Preferowane cechy osobowościowe kandydatów:

a) empatia

b) komunikatywność

c) odpowiedzialność

d) kreatywność

e) obowiązkowość

f) rzetelność

g) zaangażowanie i odporność na stres

h) zdolności organizacyjne.

 

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

            Do głównego obowiązku asystenta rodziny należeć będzie wsparcie i aktywizacja rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz kierowanie procesem zmiany postaw życiowych członków rodziny. Do zadań asystenta zgodnie z art.15 ust1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  będzie należało  w szczególności :

 1.  opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i  w konsultacji z pracownikiem socjalnym,
 2. udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego,
 3. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych,
 4. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych,
 5. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi,
 6. wspieranie aktywności społecznej rodzin,
 7. motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 8. udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej,
 9. motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych,
 10. udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych,
 11. podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin,
 12. prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci,
 13. prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną,
 14. sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach,
 15. dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku , i przekazywanie jej kierownikowi ośrodka pomocy ,
 16. monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną,
 17. współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny,
 18. współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna się za niezbędną.

 

 1. Wymagane dokumenty:
 • aktualne CV ,
 • list motywacyjny,
 • kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie oraz kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,
 • kserokopię dowodu osobistego,
 • inne dokumenty potwierdzające zdobytą wiedzę , umiejętności i kwalifikacje,
 • oświadczenia o treści  :

- o niekaralności: „Oświadczam, że nie byłem/am karany/a za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe i nie toczy się przeciwko mnie postępowanie karne”.

          - o korzystaniu w pełni praw publicznych „Oświadczam, że posiadam pełną zdolność                     do czynności prawnych i korzystam z pełni praw publicznych zgodnie z  ustawą z dnia 21   listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 223 poz. 1458 z późn. zm.).”

- dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej  ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko –asystent rodzinny , zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).”

- dotyczące stanu zdrowia: „Oświadczam, iż znajduję się w stanie zdrowia  pozwalającym mi na wykonywanie pracy na stanowisku asystenta rodziny”,

- dotyczące władzy rodzicielskie: „Oświadczam, że nie jestem i nie byłem/am pozbawiony/a władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest mi zawieszona ani ograniczona”.

 

6. Dodatkowe informacje:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub korespondencyjnie, w zamkniętej kopercie, w sekretariacie  Ośrodka Pomocy Społecznej w Myszyńcu , 07-430 Myszyniec, ul. Plac Wolności 60 z dopiskiem: „Asystent rodziny”, w terminie do dnia 26 sierpnia  2016r. do godz. 16.00 (decyduje data wpływu do Ośrodka).

Aplikacje, które wpłyną do  Ośrodka Pomocy Społecznej w Myszyńcu  po wyżej określonym terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane. Z osobami spełniającymi wymagania zostanie  niezwłocznie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną  powiadomieni indywidualnieInformacja o przyjęciu osoby będzie umieszczona na stronie internetowej BIP  Gminy Myszyniec  oraz na tablicy informacyjnej  Ośrodka Pomocy Społecznej w Myszyńcu .W ciągu 14 dni od dnia zakończenia procedury rekrutacyjnej, dokumenty można odbierać w sekretariacie Ośrodka. Po upływie tego terminu zostaną komisyjnie zniszczone.