ZAPYTANIE OFERTOWE dot. zamówienia poniżej 30.000 Euro na realizację dożywiania dzieci w szkołach na terenie Gminy Myszyniec

Utworzono: środa, 30 listopad 2016 Dariusz Kobus

I.    Zamawiający :
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Plac Wolności 60
07-430 Myszyniec
tel. 29 7721398, fax. 29 7722451
http://www.ops.myszyniec.pl      e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


II.    Tryb postępowania:
Postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych z uwagi na treść art. 4 pkt. 8 (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późniejszymi zmianami) ze względu na wartość zamówienia szacowaną poniżej 30 000 euro.

III. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dożywianie dzieci w szkołach na terenie gminy Myszyniec polegające na przygotowaniu, dowiezieniu i wydaniu gorącego posiłku:
-  zupa w ilości 300 ml oraz dwie kromki chleba lub zwykła bułka przez trzy dni w tygodniu,
- dwa dni w tygodniu /wtorek, czwartek/ inny gorący posiłek, /np. naleśniki, makaron z sosem, kopytka z sosem, pyzy z mięsem, krokiety, plus ewentualnie surówka itp. o gramaturze co najmniej 300 g/ w  następujących placówkach:
-    Zespół Szkół w Myszyńcu,
-    Zespół Szkół w Wolkowych,
-    Zespół Szkół w Wykrocie,
-    Szkoła Podstawowa w Białusnym Lasku,
-    Publiczna Szkoła Podstawowa w Krysiakach,
-    Publiczna Szkoła Podstawowa w Olszynach,
-    Szkoła Podstawowa w Pełtach,
-    Publiczna Szkoła Podstawowa w Wydmusach,
-    Publiczna Szkoła Podstawowa w Zalesiu,
-    Szkoła Podstawowa w Zdunku.
Przewiduje się możliwość dożywiania dzieci uczęszczających do Oddziałów Przedszkolnych mieszczących się w w/w szkołach.
 
Posiłki przygotowywane przez Wykonawcę muszą posiadać wymaganą przepisami  kaloryczność  i muszą być sporządzone zgodnie z wymogami sztuki kulinarnej i sanitarnej dla żywienia zbiorowego. Posiłki pod względem technologii wykonania i jakości muszą spełniać normy określone przez Instytut Żywności i Żywienia Dzieci i Młodzieży.  Muszą być wykonane ze świeżych artykułów spożywczych posiadających aktualne terminy przydatności do spożycia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania badań sprawdzających posiłki zarówno pod względem higienicznym jak i kalorycznym.
Godziny dostarczania posiłków Wykonawca ustali z dyrektorami poszczególnych szkół.
Ponadto od Wykonawcy będzie wymagane:
1.Dowiezienie gorących posiłków w specjalistycznych termosach gwarantujących  utrzymanie odpowiedniej temperatury oraz jakości przewożonych potraw.
O czystość termosów zadba Wykonawca.
2. Bezwzględne przestrzeganie przepisów sanitarnych w zakresie  przygotowywania  i dowiezienia posiłków oraz zabezpieczenia bezpieczeństwa  i higieny w czasie wydawania posiłków.
3. Wykonawca  będzie ponosił pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo i higienę pracy osób, które uczestniczą na wszystkich etapach realizacji zamówienia.
4. Zapewnienie osób z uprawnieniami i wymaganymi kwalifikacjami zawodowymi do przygotowywania  i wydawania posiłków.
5. Zagwarantowanie naczyń i sztućców jednorazowego użytku, które muszą posiadać wymagane atesty  dopuszczające ich wykorzystanie w żywieniu ludzi.
6. Dostarczanie  dyrektorom poszczególnych placówek w których będzie realizowane dożywianie jadłospisu na okres tygodnia z dwudniowym wyprzedzeniem.
Wykonawca nie dopuszcza aby w ciągu dwóch tygodni /10 dni/ wystąpiła powtarzalność tej samej zupy lub dania.
7. Usunięcie  z terenu szkoły zużytych naczyń i sztućców jednorazowego użytku oraz wszelkich odpadków żywnościowych na własny koszt.
8. Sprzątniecie pomieszczenia  w  którym wydawane są posiłki.
9. Zamawiający zastrzega, iż liczba dzieci wykazanych w wykazach do szkół w danym miesiącu może ulec zmianie w sytuacjach, których zamawiający nie mógł przewidzieć np. z powodu choroby dziecka. Liczba dzieci może być weryfikowana z jednodniowym wyprzedzeniem.

Zamawiający udostępni nieodpłatnie pomieszczenia do porcjowania,  wydawania oraz spożywania posiłków.

III.    Warunki udziału w postępowaniu:
Warunki wymagane od wykonawców:
1.Posiadanie uprawnienia do wykonywania tego rodzaju działalności, tj. prowadzenie zarejestrowanej działalności gospodarczej w zakresie objętym przedmiotowym zamówieniem,
2.Posiadanie opłaconej polisy a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności,
3.Posiadanie odpowiedniej wiedzy i doświadczenia – wykonanie w ciągu ostatnich trzech lat, przynajmniej 1 usługi polegającej na obsłudze gastronomicznej imprezy dla grupy nie mniejszej    niż 180    osób.
4.Dysponowanie  odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Wykonawca powinien mieć w posiadaniu środek transportu, który spełnia
wymagania sanitarne.
Personel, którym  dysponuje Wykonawca powinien  posiadać aktualne orzeczenia lekarskie do celów sanitarno - epidemiologicznych - wykaz osób, które będą dostarczały i rozdzielały posiłki wraz z aktualnymi orzeczeniami lekarskimi Wykonawca przedłoży Zamawiającemu przed podpisaniem umowy na realizację zamówienia.
 5.Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
 
IV.    Potwierdzenie warunków udziału w postępowaniu
W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu wykonawca dołączy do oferty:
1.   kserokopię dokumentu potwierdzającego prowadzenie zarejestrowanej działalności gospodarczej w zakresie objętym przedmiotowym zamówieniem,
2.  dokument potwierdzający wykonanie przynajmniej jednej usługi polegającej na obsłudze gastronomicznej imprezy dla grupy nie mniejszej    niż 180    osób wraz z  potwierdzeniem, że usługa ta została wykonana należycie.
Gorącym posiłkiem planuje się objąć około 190 dzieci.
Szacunkowa ilość posiłków do  wydania w w/w placówkach  – 30 000 (± 20%).

V. Termin realizacji zamówienia:
Od dnia 4 stycznia 2017 r.  do dnia  22 grudnia 2017 r. z wyłączeniem dni wolnych od zajęć.
                           
VI. Sposób przygotowania oferty:
1.Każdy wykonawca może złożyć  tylko jedną ofertę ,
2.Ofertę należy złożyć na „Formularzu oferty” opracowanym przez Zamawiającego /załącznik nr 1 do niniejszego zapytania/ wraz z wymaganymi dokumentami.
3.Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie  z nazwą, adresem, telefonem wykonawcy oraz napisem  Oferta na „Dożywianie dzieci w szkołach na terenie gminy Myszyniec”
4.W przypadku gdy dołączana jest kopia dokumentu, musi być ona potwierdzona za zgodność
z oryginałem przez Wykonawcę  (upoważnioną osobę do reprezentowania Wykonawcy),
5.Oferta powinna być sporządzona w języku polskim oraz czytelnie,
6. Formularz ofertowy powinien być podpisany przez osoby uprawnione do występowania w imieniu Wykonawcy i opatrzony pieczęcią.

VII. Termin i miejsce składania ofert:
Oferty można składać osobiście w  Ośrodku Pomocy Społecznej w Myszyńcu, przy ul. Plac Wolności 60, w pokoju nr 4 lub przesłać pocztą na adres Ośrodek Pomocy Społecznej w Myszyńcu, ul. Plac Wolności 60, 07-430 Myszyniec do dnia  12 grudnia 2016 r.  do godz. 14:00  (decyduje data i godzina wpływu)
Nie będą rozpatrywane oferty złożone po terminie.  
 
VIII. Opis kryteriów, którymi będzie się kierował zamawiający przy wyborze oferty:
Zamawiający będzie oceniał oferty wg następujących kryteriów:

   Lp.

Kryterium

Waga

  1.

Cena

100%

Podstawą porównania i oceny ofert będą ceny brutto z naliczonym podatkiem VAT.
Cena określona przez Wykonawcę będzie obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała zmianom.
Cena musi być wyrażona w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. Wykonawca składa wyjaśnienia na piśmie.

IX. Osoby uprawnione do kontaktów:
Osobą  ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest
Pani Małgorzata Pyszny – tel. 29 77 22 453,  godz. 8-16 /codziennie oprócz sobót i świąt/.
1.    Zamawiający przewiduje formę pisemną za pośrednictwem poczty polskiej lub droga e-mailową: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. jako jedyny sposób porozumiewania się z wykonawcami.  

X. Otwarcie ofert:
Otwarcie ofert  jest jawne i nastąpi w dniu 12 grudnia 2016 r. o godz. 14:30 w siedzibie Zamawiającego.
O wynikach postępowania zamawiający poinformuje oferentów pisemnie, na stronie BIP Myszyniec:
http://myszyniec.nowoczesnagmina.pl oraz stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej: http://www.ops.myszyniec.pl  
Wybranemu oferentowi zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy.

Załączniki: