O G Ł O S Z E N I E

Utworzono: piątek, 05 czerwiec 2020
Dariusz Kobus

 Ośrodek Pomocy Społecznej w  Myszyńcu informuje, że od dnia   8 czerwca 2020 r.  wznawia bezpośrednią obsługę interesantów z zachowaniem odpowiednich rygorów sanitarnych wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.


Interesanci przebywający w pomieszczeniach Ośrodka Pomocy Społecznej obowiązani są do: 

1) zakrywania ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy,

2) wchodzenia do Urzędu jedynie wejściem głównym, 

3) obowiązkowej dezynfekcji rąk (przy wejściu dozownik z płynem),

4) zachowania 2 m odległości od obsługującego pracownika oraz od innych osób. 

Zgodnie z w/w rozporządzeniem dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu
nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi.

Ośrodek Pomocy Społecznej czynny jest od poniedziałku do piątku
w godzinach od 8.00 do 16.00.

Informujemy, że KASA Kurpiowskiego Banku Spółdzielczego w budynku Urzędu Miejskiego również wznawia obsługę od dnia 8 czerwca 2020 r.

Godziny otwarcia kasy od 8:00 do 15:00. 

 

Projekt: "Staże drogą do zatrudnienia na otwartym rynku pracy III"

Utworzono: środa, 03 czerwiec 2020
Dariusz Kobus

Staż

Ogłoszenie dotyczące zatrudnienia koordynatora projektu

Utworzono: piątek, 22 maj 2020
Dariusz Kobus

Ogłoszenie dotyczące zatrudnienia asystenta koordynatora

Utworzono: piątek, 22 maj 2020
Dariusz Kobus

Informacja dla osób niepełnosprawnych

Utworzono: środa, 08 kwiecień 2020
Sabina Zapert

Uprzejmie informujmy, że budynek Urzędu Miejskiego w Myszyńcu w którym mieści się ośrodek pomocy społecznej jest obiektem posiadającym bariery architektoniczne utrudniające poruszanie się po nim osobom niepełnosprawnym. Dlatego też, przyjęto zasadę bezpośredniego kontaktu pracownika ośrodka pomocy  z osobą niepełnosprawną.

Obsługa osób niepełnosprawnych odbywa się w wyznaczonym pokoju na parterze budynku Urzędu. Pracownik obsługuje osobę niepełnosprawną poza kolejnością.

Osoby poruszające się na wózku inwalidzkim mogą wjechać do tutejszego ośrodka pomocy  przez drzwi Banku Pekao S.A., gdzie znajduje się specjalny podjazd umożliwiający wjazd do budynku.­­

Przed budynkiem Urzędu Miejskiego w Myszyńcu, znajduje się miejsce parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. Na terenie budynku znajduje się oznaczona toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Telefon alarmowy

Utworzono: wtorek, 07 kwiecień 2020
Sabina Zapert

 

 

Powiatowa Stacja

Sanitarno-Epidemiologiczna w Ostrołęce

ul. Targowa 4, 07-410 Ostrołęka

 

Telefon alarmowy: 604 754 201

 

Godziny pracy Stacji:

pon. – pt.: 7:30 – 15:05

 

Ważny komunikat dla mieszkańców gminy Myszyniec

Utworzono: poniedziałek, 23 marzec 2020
Dariusz Kobus

W związku z koniecznością podjęcia działań związanych z rozpowszechnianiem się coronawirusa COVID – 19, a co za tym idzie z koniecznością odizolowania osób / przebywanie w kwarantannie/, które potencjalnie mogą być nim zarażone, uprzejmie informujemy, że uruchomiono platformę https://www.gov.pl/web/koronawirus/pomoc-dla-potrzebujacych przeznaczoną dla obywateli, którzy za jej pośrednictwem będą mogli uzyskać informacje na temat kontaktu z ośrodkami pomocy społecznej.

W związku z powyższym w celu udzielania niezbędnych informacji osobom, które potrzebują pomocy, zwłaszcza ludziom starszym, samotnym i niepełnosprawnym  pracownicy  Ośrodka Pomocy Społecznej w Myszyńcu każdego dnia w godzinach od 7.30 -19.00  pełnią dyżur   telefoniczny  pod następującym numerem  telefonu:

29/77 21 398

Informacje dla mieszkańców

Utworzono: poniedziałek, 16 marzec 2020
Dariusz Kobus

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Utworzono: poniedziałek, 20 styczeń 2020
Sabina Zapert

I N F O R M A C J A

Ośrodek Pomocy Społecznej w Myszyńcu informuje, iż jest realizowany Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej w których dochód nie przekracza 200 % kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj.:

- dla osoby samotnie gospodarującej – 1 402,00 zł,
- dla osoby w rodzinie – 1 056,00 zł.

W celu uzyskania skierowania należy zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Myszyńcu do pracownika socjalnego.

O terminie odbioru  produktów żywnościowych w PKPS w Ostrołęce, ul. Przemysłowa 1 0, 07-400 Ostrołęka proszę pytać pracownika socjalnego  (obecnie produkty nie są jeszcze wydawane).

Projekt "Gmina Myszyniec wspiera Seniorów"

Utworzono: czwartek, 16 styczeń 2020
Dariusz Kobus