Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze „referent do spraw świadczeń rodzinnych ” w Ośrodku Pomocy Społecznej w Myszyńcu

Utworzono: czwartek, 14 luty 2019
Dariusz Kobus

 Myszyniec, dnia 14.02.2019 r.

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul.  Plac Wolności 60

07-430 Myszyniec

 

OPS.110.4.2019

  Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko  wybrana została Pani Katarzyna Kamila Kowalczyk zam. Wykrot.

Uzasadnienie:  

Pani Katarzyna Kamila Kowalczyk spełniła wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o naborze. Podczas drugiego etapu naboru  wykazała się bardzo dobrą znajomością niezbędnych przepisów oraz wiedzą na temat zadań realizowanych na stanowisku  referent do spraw świadczeń rodzinnych. Dodatkowym atutem było posiadane doświadczenie zawodowe z zakresu świadczeń wychowawczych. Komisja oceniła, że posiadana przez Panią Katarzynę Kamilę Kowalczyk wiedza, umiejętności  i predyspozycje pozwolą jej  na sprostanie obowiązkom na tym stanowisku.

Pozostałym kandydatom dziękujemy za udział w naborze.

                                  

Przewodnicząca Komisji

Małgorzata Pyszny

                                                                              

      

                                                                               

Przycisk Sieci Życia

Utworzono: sobota, 15 grudzień 2018
Dariusz Kobus

Na prośbą Prezesa Społecznej Sieci Ratunkowej, informujemy o możliwości bezpłatnego, całodobowego korzystania z działań w ramach Sieci życia.

Stowarzyszenie „Społeczna Krajowa Sieć Ratunkowa”  oferuje objęcie opieką:
- osoby starsze i niesamodzielne,
- osoby doświadczające  przemocy w rodzinie,
- pracowników socjalnych, którzy w trakcie wykonywania obowiązków służbowych mogą znaleźć się w sytuacjach trudnych, zagrażających ich bezpieczeństwu.

Jest to rozwiązanie umożliwiające w sytuacji bezpośredniego zagrożenia (np. zawal serca, atak astmy czy napad), uruchomienie automatycznego, natychmiastowego wezwania pomocy, poprzez wciśnięcie przycisku zainstalowanego w specjalnej opasce, telefonie lub breloczku. Zainteresowane osoby we własnych imieniu podpisują wniosek o przyjęcie ich do Sieci.
Inicjatywa Stowarzyszenia popierana jest przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Pomocy i Integracji Społecznej.

Szczegółowe informacje na temat Sieci życia dostępne są na stronie: www.ratownictwo.org

V „ Bal Andrzejkowo – Mikołajkowy” dla osób niepełnosprawnych, ich rodziców i opiekunów

Utworzono: czwartek, 06 grudzień 2018
Dariusz Kobus

Ośrodek Pomocy Społecznej w Myszyńcu był współorganizatorem V „ Balu Andrzejkowo – Mikołajkowego” dla osób niepełnosprawnych, ich rodziców i opiekunów. Odbył on się dnia 01.12.2018 r. w sali bankietowej „Coloseum” w Wolkowych.

Bal rozpoczął się o godzinie 12.00. Na wstępie głos zabrała pani Burmistrz Myszyńca – Pani Elżbieta Abramczyk oraz kierownicy placówek współorganizujących bal.

W trakcie imprezy można było wziąć udział w różnych zabawach, pomalować  twarz oraz skorzystać z wróżb, przygotowanych przez pracowników Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Myszyńcu.

Podczas trwania  zabawy był podany obiad, można było  częstować się  kawą, herbatą, owocami oraz ciastami, które zostały upieczone przez rodziców podopiecznych oraz pracowników  placówek, które były organizatorami balu.
Około godziny 16.00 uczestników balu odwiedził Mikołaj, który wręczył osobom niepełnosprawnym paczki.
W balu udział wzięło 170 osób w tym 100 osób niepełnosprawnych.

 

img_2326
img_2326 img_2326
700x450-tow...
700x450-towidth-90-img_20181201_122513 700x450-towidth-90-img_20181201_122513
img_2320
img_2320 img_2320
img_2321
img_2321 img_2321
img_2313
img_2313 img_2313

 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2018

Utworzono: piątek, 23 listopad 2018
Dariusz Kobus

W ramach Programu Operacyjnego Pomoc  Żywnościowa 2014 - 2020 - Podprogram 2018 Polski Komitet Pomocy Społecznej w Ostrołęce rozpoczął rozdawnictwo artykułów spożywczych osobom skierowanym przez ośrodki pomocy społecznej.
Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej w których dochód nie przekracza 200 % kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj.:

- dla osoby samotnie gospodarującej – 1 402,00 zł
- dla osoby w rodzinie – 1 056,00 zł.    

  Po odbiór żywności można zgłaszać się od wtorku do piątku w godz. 10.00 - 14.00.  adres: ul. Przemysłowa 1, 07-400 Ostrołęka (budynek Noclegowni), ze skierowaniem z Ośrodka Pomocy Społecznej, oraz dowodem osobistym.

W celu uzyskania skierowania należy zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Myszyńcu do pracownika socjalnego.

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania przez Pacjentów

Utworzono: wtorek, 16 październik 2018
Dariusz Kobus
  1. Do jakich lekarzy specjalistów nie jest wymagane skierowanie?

Skierowanie nie jest wymagane do następujących lekarzy specjalistów:

  • ginekologa i położnika,
  • onkologa,
  • psychiatry,
  • dentysty,
  • wenerologa,
  • poradni dla osób chorych na gruźlicę,
  • poradni dla osób zakażonych wirusem HIV.

    Czytaj więcej...

Wyższe świadczenia dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin

Utworzono: wtorek, 04 wrzesień 2018
Dariusz Kobus

  Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie dot. podwyższenia świadczeń dla rodzin. Od 1 listopada 2018 r. wzrosną kwoty następujących świadczeń rodzinnych, podlegających ustawowej weryfikacji, i wyniosą:
•    zasiłek pielęgnacyjny – 184,42 zł (wzrost o 31,42 zł) – I etap. Od 1 listopada 2019 r. będzie wynosiła 215,84 zł (wzrost o 31,42 zł) – II etap. Docelowo kwota tego zasiłku wzrasta o ponad 40%.
•    specjalny zasiłek opiekuńczy – 620 zł (wzrost o 19,2 proc., czyli o 100 zł).
 
Rząd zdecydował też, aby zwiększona została kwota zasiłku dla opiekuna i od 1 listopada 2018 r. wyniesie 620 zł (wzrost o 100 zł).
 
Pozostałe świadczenia dla rodzin oraz kryteria dochodowe uprawniające do otrzymania wsparcia pozostają bez zmian.
 
Podwyższone kwoty świadczeń będą obowiązywać od 1 listopada 2018 r. (II etap podwyższenia zasiłku pielęgnacyjnego od 1 listopada 2019 r.).

Zmiana kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń z pomocy społecznej

Utworzono: wtorek, 04 wrzesień 2018
Dariusz Kobus

Informuje się, że z dniem 1 października 2018 roku wchodzi w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1358).

Zgodnie z zapisami rozporządzenia kryterium dochodowe dla:

- osoby samotnie gospodarującej będzie wynosić 701 zł,

- dla osoby w rodzinie – 528 zł.

Maksymalna kwota zasiłku stałego została określona w wysokości 645,00 zł. Zmieniła się także kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego na 308 zł.

 

Informacja dotycząca rządowego programu „Dobry Start”

Utworzono: poniedziałek, 11 czerwiec 2018
Dariusz Kobus

Świadczenie   „Dobry Start”  przysługuje  raz w roku, w związku z rozpoczęciem   roku szkolnego do ukończenia:
-przez dziecko lub osobę uczącą  20 roku życia,
-przez dziecko lub osobę uczącą   24 roku życia- w przypadku  dzieci lub osób uczących się, legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.
Wsparcie jest  niezależne od posiadanego dochodu. Jego wysokość to 300 zł.

Czytaj więcej...

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Utworzono: poniedziałek, 28 maj 2018
Dariusz Kobus

Ośrodek Pomocy Społecznej w Myszyńcu, informuje że zgodnie z obowiązkami wynikającymi z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – RODO (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.):

Czytaj więcej...

Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014 – 2020

Utworzono: wtorek, 28 lipiec 2015
Dariusz Kobus

W związku z ustanowionym Krajowym Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014 – 2020, Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego w Myszyńcu informuje, że na terenie powiatu ostrołęckiego osoby stosujące przemoc mogą korzystać ze wsparcia w zakresie poradnictwa specjalistycznego (porady psychologa, prawnika, pracownika socjalnego) w Poradni Rodzinnej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, ul. 11 listopada 68, Ostrołęka, nr tel. 29 764 62 33.

 

Informacje dotyczące przeciwdziałania przemocy dostępne są na stronach:

- Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

https://www.mpips.gov.pl/przeciwdzialanie-przemocy-w-rodzinie-nowa/

- Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej

http://www.mcps.com.pl/programy