Przeciw przemocy

Kategoria: Zespóił Interdyscyplinarny Opublikowano: poniedziałek, 17 sierpień 2015 Dariusz Kobus

      Zgodnie z ustawą z dnia 29.07.2005 r. o  przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w gminie Myszyniec został powołany i funkcjonuje  Zespół  Interdyscyplinarny. W skład zespołu wchodzą przedstawiciele następujących instytucji:

 • Ośrodka Pomocy  Społecznej
 • Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 • Policji
 • Oświaty 
 • Przychodni lekarskich 
 • Organizacji pozarządowej
 • Sądu 

 

        Zespół interdyscyplinarny został powołany w celu zintegrowania i skoordynowania działań podmiotów i specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy, szybkiego i skutecznego powoływania działań zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa oraz zatrzymania przemocy w rodzinie.
Do zadań zespołu należy:
- diagnozowanie problemu przemocy
- podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą
- inicjowanie interwencji w środowiskach dotkniętych przemocą
- inicjowanie działań w stosunku do osób dotkniętych przemocą
- rozpowszechnianie informacji o instytucjach osobach i możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym

      Jeżeli jesteś ofiarą lub świadkiem przemocy:

 • Fizycznej
 • Psychicznej
 • Ekonomicznej
 • Seksualnej
 • Zaniedbania

pomoc, wsparcie i niezbędne informacje uzyskasz w:
Urzędzie Miejskim w Myszyńcu ul. Plac Wolności 60, II piętro pok. 39, pok. 41 tel. 29/77 22 455 lub
29/77 22 457
Ośrodku Pomocy Społecznej ul. Plac Wolności 60, II piętro pok. 39, pok. 41, pok. 4 tel. 29/77 21 398 lub 29/77 22 459
Policji ul. Pawłowskiego 15,  07 -430 Myszyniec tel. 29/760 17 71

 

W związku z ustanowionym Krajowym Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014 – 2020 informuje się, że na terenie powiatu ostrołęckiego osoby stosujące przemoc mogą korzystać ze wsparcia w zakresie poradnictwa specjalistycznego (porady psychologa, prawnika, pracownika socjalnego) w Poradni Rodzinnej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, ul. 11 listopada 68, Ostrołęka, nr tel. 29 764 62 33.

 

Informacje dotyczące przeciwdziałania przemocy dostępne są na stronach:

- Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

https://www.mpips.gov.pl/przeciwdzialanie-przemocy-w-rodzinie-nowa/

 


 

Odsłony: 2141