Free Joomla Templates by iPage Hosting

Informacja dotycząca Programu Rodzina 500+

Kategoria: Program 500+ Opublikowano: czwartek, 10, marzec 2016 Dariusz Kobus

W dniu 1 kwietnia 2016 r. wchodzi w życie Program  Rodzina 500+  na podstawie ustawy o wychowaniu dzieci z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Ustawa ta określa warunki nabywania prawa do świadczenia wychowawczego  oraz określa zasady przyznawania i wypłacania tego świadczenia. Celem świadczenia wychowawczego  jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad dzieckiem zaspokojeniem jego potrzeb. Świadczenie przysługuje w wysokości 500 zł  na dziecko. Jest to kwota netto, zwolniona z  podatku dochodowego.


Pierwszy okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, rozpoczyna się 1 kwietnia 2016 r. i kończy się 30 września 2017 r. W przypadku ustalania prawa do świadczenia wychowawczego na pierwszy okres, rokiem kalendarzowym, z którego dochody stanowią podstawę ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego, jest rok kalendarzowy 2014. Prawo do świadczenia ustala się z uwzględnieniem określonych ustawą przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu. Wniosek składa się w miejscu zamieszkania osoby ubiegającej się o przyznanie świadczenia .
Świadczenie przysługuje do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia. Na pierwsze dziecko lub jedyne dziecko w rodzinie świadczenie przysługuje wówczas, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł. Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko, gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1200,00 zł.


Świadczenie nie przysługuje jeżeli:
1.    dziecko pozostaje w związku małżeńskim,
2.    dziecko zostało umieszczone w instytucji  zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej,
3.     pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko,
4.    członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego.


W gminie Myszyniec zadanie to zostało zlecone do realizacji ośrodkowi pomocy społecznej. Wnioski będzie można składać od dnia 1 kwietnia 2016 r. przez pięć dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00. Wnioski będą przyjmowane w pokoju numer 24  na II piętrze  w budynku Urzędu Miejskiego w Myszyńcu. Jeżeli wniosek zostanie złożony  w ciągu trzech miesięcy od startu programu czyli od 1 kwietnia br. do 1 lipca br. włącznie, wówczas świadczenie będzie wypłacone z wyrównaniem od  1 kwietnia 2016 roku. Jeśli  wniosek  zostanie  złożony po 1 lipca 2016 r. to świadczenie wychowawcze zostanie przyznane od miesiąca złożenia wniosku bez wyrównania za minione miesiące. W przypadku wniosków złożonych po 1 lipca 2016 r. obowiązuje zasada, że w przypadku kompletnego wniosku złożonego do 10 dnia miesiąca włącznie, decyzja i wypłata za ten miesiąc nastąpi do końca tego miesiąca. Gdy wniosek  zostanie złożony  po 10 dniu danego miesiąca to decyzja i wypłata świadczenia nastąpi  najpóźniej ostatniego dnia kolejnego miesiąca, z wyrównaniem za cały miesiąc w którym wniosek został złożony.
Ustalenie i  wypłata świadczenia wychowawczego w przypadku złożenia wniosku  w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, następuje w terminie   trzech miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku z prawidłowo wypełnionymi dokumentami. Wniosek można złożyć osobiście oraz w formie elektronicznej.


     Ustalanie prawa do świadczenia wychowawczego oraz jego wypłata następują odpowiednio na wniosek matki, ojca, opiekuna faktycznego  dziecka (tj. osoby faktycznie opiekującej się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka) albo opiekuna prawnego dziecka.
Gdy osoba ubiega się o świadczenie wychowawcze na pierwsze  lub jedyne dziecko, do wniosku dołącza się zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość osiąganych dochodów w roku 2014. Dokumentów potwierdzających dochód nie  załącza osoba, która nie będzie się ubiegała o świadczenie na pierwsze dziecko. Pierwsze dziecko - oznacza to jedyne lub najstarsze dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 18. roku życia, w przypadku dzieci urodzonych tego samego dnia, miesiąca i roku, będących najstarszymi dziećmi w rodzinie w wieku do ukończenia 18. roku życia, pierwsze dziecko oznacza jedno z tych dzieci wskazane przez osobę składającą wniosek.


Dokumenty, które należy dołączyć do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego /odpowiednio/:
1.    oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych każdego członka rodziny (dochody nieopodatkowane i oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego - wzór oświadczeń w tych sprawach określa Załącznik nr 2 i Załącznik nr 4 do rozporządzenia w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze);
2.    oświadczenie o deklarowanych dochodach osiąganych przez osoby podlegające przepisom o zry¬czałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje o:
a.    wysokości dochodu,
b.    wysokości należnych składek na ubezpieczenia społeczne,
c.    wysokości należnych składek na ubezpieczenie zdrowotne,
d.    wysokości i formie opłacanego podatku dochodowego,
e.    wysokości dochodu po odliczeniu należnych składek i podatku;
(ryczałt ewidencjonowany lub karta podatkowa – oświadczenie w tej sprawie określa załącznik nr 3 do rozporządzenia w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze);
3.    W przypadku utraty dochodu lub uzyskania dochodu - dokumenty potwierdzające ich utratę lub uzyskanie oraz ich wysokość.


Ponadto, w zależności od indywidualnej sytuacji, w przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze niezależnie o tego, czy na pierwsze dziecko, czy drugie i następne, do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, dołącza się inne zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego:
a)    zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka,
b)    b. prawomocne orzeczenie sądu orzekające rozwód lub separację,
c)    c. orzeczenie sądu opiekuńczego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,
d)    inne dokumenty potwierdzające spełnianie warunków do przyznania lub ustalenia wysokości świad¬czenia wychowawczego będącego przedmiotem wniosku.


Część niezbędnych informacji do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego organ właściwy będzie zobowiązany pozyskać samodzielnie i dotyczy to:
1.    informacji o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych każdego członka rodziny, udzielanych przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego, zawierających dane o wysokości:
a.    dochodu,
b.    składek na ubezpieczenia społeczne odliczonych od dochodu,
c.    należnego podatku,
2.    danych takich jak: data urodzenia, numer PESEL, stan cywilny, obywatelstwo i płeć;
3.    informacji o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne, w tym informacji o wysokości składek od poszczególnych płatników i okresach opłacania przez nich tych składek (uwaga: w przypadku informacji o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo¬łecznego, osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze dołącza do wniosku oświadczenie albo zaświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego).
4.    informacji o legitymowaniu się odpowiednim orzeczeniem wydanym na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, obejmującej następujące dane:
a)    datę i rodzaj wydanego orzeczenia,
b)    b)datę złożenia wniosku o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności albo o stopniu niepełnosprawności,
c)    okres, na jaki zostało wydane orzeczenie.
Osoby, które są w posiadaniu dokumentów potwierdzających dochody za rok 2014 oraz dokumentów potwierdzających dane osobowe (np. akty urodzenia dzieci ), orzeczenia o niepełnosprawności  proszone są o dołączenie ich do składanego wniosku gdyż ułatwi to i przyśpieszy rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji. Pozyskiwanie przez tutejszy organ będzie utrudnione z powodu spiętrzenia ilości wysyłanych zapytań przez wszystkie organy realizujące świadczenia wychowawcze.
O terminie wydawania wniosków i ich dostępności  poinformujemy oddzielną informacją.

 

Zapraszamy do zaznajomienia się z pytaniami i odpowiedziami

dotyczącymi Programu Rodzina 500+

zamieszczonymi na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/pytania-i-odpowiedzi/

 

Pobierz:

 

Odsłony: 1418