Rodzina 500+

Kategoria: Program 500+ Opublikowano: poniedziałek, 16 grudzień 2019 Sabina Zapert

            W dniu 1 kwietnia 2016 r. wszedł w życie Program  Rodzina 500+  na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Celem świadczenia wychowawczego  jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad dzieckiem oraz zaspokojeniem jego potrzeb.
Świadczenie wychowawcze przysługuje w wysokości 500,00 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie. Jest to kwota netto, zwolniona z  podatku dochodowego.

Od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze przysługuje na wszystkie dzieci do 18. roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.

 

Świadczenie wychowawcze przysługuje:
 

  • matce lub ojcu dziecka (jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu matki albo ojca),
  • opiekunowi faktycznemu dziecka (czyli osobie faktycznie opiekującej się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka),
  • opiekunowi prawnemu dziecka,
  • dyrektorowi domu pomocy społecznej.

 

Świadczenie przysługuje temu z rodziców, który z dzieckiem zamieszkuje i na którego utrzymaniu pozostaje dziecko. W przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach, każdy z rodziców może złożyć wniosek na dziecko nad którym sprawuję opiekę naprzemienną i w takim przypadku zostanie przyznane mu świadczenie w wysokości połowy miesięcznej wysokości świadczenia,
tj. 250 zł miesięcznie.

Ważne:

Od 1 lipca 2019 r. prawo do świadczenia w przypadku wniosków składanych przez rodziców samotnie wychowujących dziecko nie jest już uzależnione od ustalenia alimentów na dziecko od drugiego rodzica.

Przyznanie świadczenia wychowawczego nie wymaga wydania decyzji administracyjnej. Wnioskodawca otrzymywać będzie automatycznie generowaną i przesyłaną na adres poczty elektronicznej informację o przyznaniu świadczenia lub w przypadku braku poczty elektronicznej informację będzie można odebrać osobiście. Nieodebranie informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego nie wstrzymuje wypłaty tego świadczenia.

 

Wniosek o przyznanie świadczenia wychowawczego można składać drogą elektroniczną:

oraz drogą tradycyjną (papierową) w Ośrodku Pomocy Społecznej w Myszyńcu, ul. Plac Wolności 60 w pokoju nr 24.

 

Szczegółowe informacje dotyczące programu „Rodzina 500+” dostępne są również na stronie rządowej: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w zakładce „Rodzina 500+”:

https://www.gov.pl/web/rodzina/program-rodzina-500-od-1-lipca-2019-bez-kryterium-dochodowego2

Odsłony: 105