Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka ("becikowe")

Kategoria: Świadczenia rodzinne Opublikowano: piątek, 18 lipiec 2014 Justyna Dąbrowska

Zapomoga przysługuje z tytułu urodzenia się żywego dziecka w wysokości 1000,00 zł na jedno dziecko, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu.  Pozostawanie pod opieką medyczną potwierdza zaświadczeniem lekarskim lub wystawionym przez położną.

Świadczenie przyznaje się matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu dziecka albo opiekunowi faktycznemu dziecka – jeśli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1922,00 zł. W przypadku uzyskania lub utraty dochodu stosuje się odpowiednie przepisy.

W przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego – w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia nie później niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

Jednorazowa zapomoga nie przysługuje, jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie z tytułu urodzenia dziecka, chyba, że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

 

Odsłony: 2059