Karta Dużej Rodziny

Kategoria: Nie powiązane Opublikowano: poniedziałek, 18 marzec 2019 Dariusz Kobus

 Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Posiadacze KDR mają możliwość tańszego korzystania z oferty podmiotów m.in. z branży spożywczej, paliwowej, bankowej czy rekreacyjnej. KDR wspiera budżety rodzin wielodzietnych oraz ułatwia dostęp do dóbr i usług.

Karta Dużej Rodziny dostępna jest w dwóch formach: tradycyjnej (tj. plastikowej)
i elektronicznej (tj. na urządzeniach mobilnych, m.in. smartfon i tablet).

Karta plastikowa ma jeden ogólnopolski wzór. Ma wymiary karty płatniczej: 54 x 85,6 mm.
Na karcie znajdują się następujące dane:

  • imię i nazwisko,
  • numer PESEL,
  • data ważności Karty,
  • numer Karty,
  • skrótowiec KDR (Karta Dużej Rodziny) napisany alfabetem Braille'a,
  • zabezpieczenie przed podrobieniem.

Karta mobilna jest wyświetlana w aplikacji mKDR po złożeniu wniosku.
Znajdują się w niej następujące dane:

·         imię i nazwisko,

·         numer PESEL,

·         data ważności Karty,

·         numer Karty,

·         znacznik upływającego czasu (potwierdzenie autentyczności Karty elektronicznej).

Prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje wszystkim rodzicom oraz małżonkom rodziców, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci.

Przez rodzica rozumie się także rodzica zastępczego lub osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka.

Prawo do Karty Dużej Rodziny przysługuje także dzieciom:

·   w wieku do 18. roku życia,

·   w wieku do 25. roku życia - w przypadku dzieci uczących się w szkole lub szkole wyższej,

·   bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności,

ale tylko w przypadku, gdy w chwili składania wniosku w rodzinie jest co najmniej troje dzieci spełniających powyższe warunki.

Należy pamiętać, że prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny nie przysługuje rodzicowi, którego sąd pozbawił władzy rodzicielskiej lub któremu sąd ograniczył władzę rodzicielską przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej, chyba że sąd nie pozbawił go władzy rodzicielskiej lub jej nie ograniczył przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci, prawo to nie przysługuje również rodzicowi zastępczemu lub prowadzącemu rodzinny dom dziecka, w przypadku gdy sąd orzekł o odebraniu im dzieci z uwagi na niewłaściwe sprawowanie pieczy zastępczej.

Karta przysługuje niezależnie od uzyskiwanych dochodów rodziny.

Ważność Karty Dużej Rodziny:

      • rodzice — na całe życie (bezterminowo),

      • dzieci — do ukończenia 18 r.ż.,

      • dzieci, które dalej uczą się w szkole lub studiują - do ukończenia nauki, maksymalnie do ukończenia 25 r.ż.,

      • dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu  niepełnosprawności - na czas obowiązywania orzeczenia o niepełnosprawności.

Wydanie Karty Dużej Rodziny jest bezpłatne, chyba że osoba posiada już jedną formę karty, a składa wniosek o dodatkową formę  wówczas należy ponieść opłatę 9,21 zł (jeśli osoba wystąpiła z wnioskiem o przyznanie tradycyjnej Karty Dużej Rodziny do dnia 31 grudnia 2017 r., wówczas osoba jest zwolniona z tej opłaty jeżeli złoży wniosek o przyznanie karty elektronicznej do 31 grudnia 2019 r.).

 

Duplikat Karty Dużej Rodziny, wydawany w przypadku zgubienia bądź kradzieży Karty, kosztuje 9,56 zł.

 

Aplikacja mKDR na smartfony posiada kilka funkcji:

·         rodzic może posiadać na swoim smartfonie Karty swoich dzieci oraz małżonka,

·         aplikacja umożliwia wyszukiwanie partnerów KDR wg kategorii, lokalizacji, frazy,

·         funkcja geolokalizacji pozwala na wyszukiwanie partnerów udzielających zniżek w okolicy przebywania użytkownika aplikacji,

·         użytkownik aplikacji może dodawać partnerów KDR do listy „ulubionych” (funkcjonalność zostanie dodana w II kwartale 2018 r.),

·         aplikacja pozwala także na przekazywanie informacji członkom rodzin wielodzietnych zarówno
o aktualnych zniżkach i nowych partnerach, jak i konieczności złożenia wniosku przed terminem ważności Karty, np. w przypadku dzieci przed 18 r.ż. (funkcjonalność zostanie dodana w II kwartale 2018 r.),

·         aplikacja umożliwia logowanie się poprzez szybki dostęp - podając kod pin.

 

W gminie Myszyniec partnerami Karty Dużej Rodziny są, m.in.:

·         Gmina Myszyniec – zwalnia uprawnionego mieszkańca z części opłaty śmieciowej, tj. 2 zł miesięcznie na osobę, przy oświadczeniu, że deklaruje się segregowanie odpadów,

·         Stacja PKN ORLEN - Rabat 8 gr przy zakupie 1 litra zwykłego paliwa, rabat 10 gr przy zakupie 1 litra paliwa VERVA, rabat 20% na zakupy produktów gastronomicznych z oferty Stop Cafe / Stop Cafe Bistro, rabat 20% na zakupy w myjni,

·         Stacja paliw – LOTOS - dla wszystkich posiadaczy KDR upust: 

1) 8 gr/litr paliwa - Lotos ON , Lotos LPG , Benzyna Lotos PB 95, 

2) 10 gr/litr paliwa - Lotos Dynamic 98 , Lotos Dynamic Diesel 

*Upust nie łączy się z innymi promocjami,

·         Auto Land Polska S.A. - ulga od 3% do 20% na akcesoria samochodowe.

 

Karta uprawnia również:

·         do zniżek na przejazdy kolejowe — 37% na bilety jednorazowe oraz 49% na bilety miesięczne — rodzice,

·         50% ulgi opłaty za paszport — rodzice,

·         75% ulgi opłaty za paszport — dzieci,

Karta Dużej Rodziny jest ogólnopolską kartą, zatem można z niej korzystać na terenie całego kraju, a wszyscy partnerzy oferujący zniżki lub dodatkowe uprawnienia dla rodzin są wyszczególnieni na stronie internetowej pod adresem: rodzina.gov.pl.

Aby skorzystać ze zniżki należy pokazać swoją Kartę Dużej Rodziny. Każdy członek rodziny może korzystać z Karty osobno.

Miejsca, które oferują zniżki, są oznaczone specjalnym znakiem: „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny":

 

Wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny są wydawane oraz przyjmowane w pok. 24 (II piętro) w godzinach 8.00 - 16.00.

 

Odsłony: 609