Kryteria ubiegania się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Kategoria: Fundusz Alimentacyjny Opublikowano: środa, 12 czerwiec 2013 Dariusz Kobus

Warunki przyznawania świadczeń z funduszu alimentacyjnego reguluje ustawa z dnia  7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2019 r. poz.670 z późn. zm.)

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują:

 • obywatelom polskim;
 • cudzoziemcom:

- jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów dwustronnych o zabezpieczeniu społecznym;
- przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej oraz zezwolenia na zamieszkanie na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art.186 ust.1 pkt3 ustawy o cudzoziemcach;
- przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z uzyskaniem statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej,
jeżeli osoby te zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres świadczeniowy, w którym otrzymują świadczenia z funduszu alimentacyjnego, chyba że  dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Świadczenia z  funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia, albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności – bezterminowo.
     Do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ma prawo osoba uprawniona do alimentów od rodzica, na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego, lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna. Bezskuteczność egzekucji oznacza egzekucję, w wyniku której w okresie ostatnich dwóch miesięcy, nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych. Za bezskuteczną egzekucję uważa się również niemożność wszczęcia, lub prowadzenia egzekucji alimentów przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu przebywającemu poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności z powodu:

 • - braku podstawy prawnej do podjęcia czynności zmierzających do wykonania tytułu wykonawczego w miejscu zamieszkania dłużnika;
 • - braku możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona:

 • została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, lub w pieczy zastępczej;
 • zawarła związek małżeński.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednak nie wyższej niż 500 zł. miesięcznie, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800 zł. Ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz ich wypłata następuje odpowiednio na wniosek osoby uprawnionej, lub jej przedstawiciela ustawowego.
 Wniosek składa się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Myszyńcu, Sekcji Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego, mieszczącym się Urzędzie Miejskim w Myszyńcu, Plac Wolności 60, pok. nr 23 (II piętro).

Do wniosku o ustalenie prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego należy dołączyć:

 • zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, uzyskanym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy;
 • zaświadczenia, lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art.27, art.30b, art.30c, art.30e i art.30f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, każdego członka rodziny;
 • oświadczenie o bezskuteczności egzekucji, lub zaświadczenie od komornika  prowadzącego postępowanie egzekucyjne stwierdzające bezskuteczność egzekucji (za ostatnie dwa miesiące poprzedzające miesiąc złożenia wniosku), lub
 • informacja właściwego sądu, lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności, związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą, albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z: brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia, lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą;
 • odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej, lub ugody zawartej przed mediatorem;
  oświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły, lub szkoły wyższej, w przypadku, gdy osoba uprawniona ukończyła 18 rok życia;
 • w przypadku, gdy osoba uprawniona znajduje się pod opieką opiekuna prawnego, orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dla osoby uprawnionej;
 • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, w przypadku posiadania takiego orzeczenia przez osobę uprawnioną;
 • przekazy, lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu lub ugodą sądową do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny;
 • informacje właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę  uprawnioną czynności związanych z wykonywaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z: brakiem
 • podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą.

Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ustala się na okres świadczeniowy począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek do organu właściwego wierzyciela, nie wcześniej niż od początku okresu świadczeniowego, do końca tego okresu. Jeżeli osoba uprawniona po ukończeniu nauki w szkole, została w tym samym roku kalendarzowym przyjęta do szkoły wyższej, świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują również za wrzesień.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłaca się w okresach miesięcznych.

Nienależnie pobrane świadczenia z funduszu alimentacyjnego podlegają zwrotowi, wraz z ustawowymi odsetkami.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy przyjmowane są od 1 sierpnia. Okres świadczeniowy trwa od 1 października bieżącego roku do 30 września roku następnego.

W przypadku wystąpienia zmian w liczbie członków rodziny, uzyskaniu lub utraty dochodu, albo innych zmian mających wpływ na prawo doświadczeń z funduszu alimentacyjnego osoba uprawniona, lub jej przedstawiciel ustawowy, którzy złożyli wniosek o przyznanie świadczeń z funduszu, są zobowiązane do niezwłocznego powiadomienia o tym tutejszego organu.

 

 

Odsłony: 2316