ZAPYTANIE OFERTOWE dot. zamówienia poniżej 30.000 Euro na realizację dożywiania dzieci w szkołach na terenie Gminy Myszyniec

Kategoria: Przetargi Opublikowano: piątek, 27 listopad 2015 Dariusz Kobus

 ZAPYTANIE OFERTOWE

dot. zamówienia poniżej 30.000 Euro na realizację dożywiania dzieci w szkołach na terenie Gminy Myszyniec

I. Zamawiający :

Ośrodek Pomocy Społecznej
ul.Plac Wolności 60
07-430 Myszyniec
NIP 758 14 09 331 / REGON 550478201
tel. 29 7721398, fax. 29 7722451

http://www.ops.myszyniec.pl           e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 II. Tryb postępowania:

Postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych z uwagi na treść art. 4 pkt. 8 (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami) ze względu na wartość zamówienia szacowaną poniżej 30 000 euro.

 

III. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dożywianie dzieci w szkołach na terenie gminy Myszyniec polegające na przygotowaniu, dowiezieniu i wydaniu gorącego posiłku :

- zupa w ilości 300 ml oraz dwie kromki chleba lub zwykła bułka przez trzy dni w tygodniu,

- dwa dni w tygodniu /wtorek, czwartek/ inny gorący posiłek, /np. naleśniki, makaron z sosem, kopytka z sosem, pyzy z mięsem, krokiety, plus ewentualnie surówka itp. o gramaturze co najmniej 300 g/ w następujących placówkach:

 - Zespół Szkół w Myszyńcu,
 - Zespół Szkół w Wolkowych,
 - Zespół Szkół w Wykrocie,
 - Szkoła Podstawowa w Białusnym Lasku,
 - Publiczna Szkoła Podstawowa w Krysiakach,
 - Publiczna Szkoła Podstawowa w Olszynach,
 - Szkoła Podstawowa w Pełtach,
 - Publiczna Szkoła Podstawowa w Wydmusach,
 - Publiczna Szkoła Podstawowa w Zalesiu,
 - Szkoła Podstawowa w Zdunku.

Przewiduje się możliwość dożywiania dzieci uczęszczających do Oddziałów Przedszkolnych mieszczących się w w/w szkołach.

Posiłki przygotowywane przez Wykonawcę muszą posiadać wymaganą przepisami kaloryczność i muszą być sporządzone zgodnie z wymogami sztuki kulinarnej i sanitarnej dla żywienia zbiorowego. Posiłki pod względem technologii wykonania i jakości muszą spełniać normy określone przez Instytut Żywności i Żywienia Dzieci i Młodzieży. Muszą być wykonane ze świeżych artykułów spożywczych posiadających aktualne terminy przydatności do spożycia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania badań sprawdzających posiłki zarówno pod względem higienicznym jak i kalorycznym.
Godziny dostarczania posiłków Wykonawca ustali z dyrektorami poszczególnych szkół.

Ponadto od Wykonawcy będzie wymagane:

 1. Dowiezienie gorących posiłków w specjalistycznych termosach gwarantujących utrzymanie odpowiedniej temperatury oraz jakości przewożonych potraw.
  O czystość termosów zadba Wykonawca.
 2. Bezwzględne przestrzeganie przepisów sanitarnych w zakresie       przygotowywania i dowiezienia posiłków oraz zabezpieczenia bezpieczeństwa i higieny w czasie wydawania posiłków.
 3. Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo i higienę pracy osób, które uczestniczą na wszystkich etapach realizacji zamówienia.
 4. Zapewnienie osób z uprawnieniami i wymaganymi kwalifikacjami zawodowymi do przygotowywania i wydawania posiłków.
 5. Zagwarantowanie naczyń i sztućców jednorazowego użytku, które muszą posiadać wymagane atesty dopuszczające ich wykorzystanie w żywieniu ludzi.
 6. Dostarczanie dyrektorom poszczególnych placówek w których będzie realizowane dożywianie jadłospisu na okres tygodnia z dwudniowym wyprzedzeniem.
  Wykonawca nie dopuszcza aby w ciągu dwóch tygodni /10 dni/ wystąpiła powtarzalność tej samej zupy lub dania.
 7. Usunięcie z terenu szkoły zużytych naczyń i sztućców jednorazowego użytku oraz wszelkich odpadków żywnościowych na własny koszt.
 8. Sprzątniecie pomieszczenia w którym wydawane są posiłki.
 9. Zamawiający zastrzega, iż liczba dzieci wykazanych w wykazach do szkół w danym miesiącu może ulec zmianie w sytuacjach, których zamawiający nie mógł przewidzieć np. z powodu choroby dziecka. Liczba dzieci może być weryfikowana z jednodniowym wyprzedzeniem.

Zamawiający udostępni nieodpłatnie pomieszczenia do porcjowania, wydawania oraz spożywania posiłków.

 

 III Warunki udziału w postępowaniu:

Warunki wymagane od wykonawców:

 1. Posiadanie uprawnienia do wykonywania tego rodzaju działalności,
  tj. prowadzenie zarejestrowanej działalności gospodarczej w zakresie objętym przedmiotowym zamówieniem,
 2. Posiadanie opłaconej polisy a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności,
 3. Posiadanie odpowiedniej wiedzy i doświadczenia – wykonanie w ciągu ostatnich trzech lat, przynajmniej 1 usługi polegającej na obsłudze gastronomicznej imprezy dla grupy nie mniejszej niż 200 osób.
 4. Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

 Wykonawca powinien mieć w posiadaniu środek transportu, który spełnia wymagania sanitarne.

 Personel, którym dysponuje Wykonawca powinien posiadać aktualne orzeczenia lekarskie do celów sanitarno - epidemiologicznych - wykaz osób, które    będą dostarczały i rozdzielały posiłki wraz z aktualnymi orzeczeniami lekarskimi Wykonawca przedłoży Zamawiającemu przed podpisaniem umowy na realizację zamówienia.

 1. Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
           zamówienia

 IV. Potwierdzenie warunków udziału w postępowaniu

W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu wykonawca dołączy do oferty:

 1. kserokopię dokumentu potwierdzającego prowadzenie zarejestrowanej działalności gospodarczej w zakresie objętym przedmiotowym zamówieniem,
 1. dokument potwierdzający wykonanie przynajmniej jednej usługi polegającej na obsłudze gastronomicznej imprezy dla grupy nie mniejszej niż 200            osób wraz z potwierdzeniem, że usługa ta została wykonana należycie.

Gorącym posiłkiem planuje się objąć około 300 dzieci.
Szacunkowa ilość posiłków do wydania w w/w placówkach – 50 000 (± 20%).

 

V. Termin realizacji zamówienia:

Od dnia 7 stycznia 2016 r. do dnia 22 grudnia 2016 r. z wyłączeniem dni wolnych od zajęć.

 

 VI. Sposób przygotowania oferty:

 1. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę ,
 2. Ofertę należy złożyć na „Formularzu oferty” opracowanym przez Zamawiającego /załącznik nr 1 do niniejszego zapytania/ wraz z wymaganymi dokumentami.
 3. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z nazwą, adresem, telefonem wykonawcy oraz napisem Oferta na „Dożywianie dzieci w szkołach na terenie gminy Myszyniec”
 4. W przypadku gdy dołączana jest kopia dokumentu, musi być ona potwierdzona za zgodność
  z oryginałem przez Wykonawcę (upoważnioną osobę do reprezentowania Wykonawcy),
 5. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim oraz czytelnie,
 6. Formularz ofertowy powinien być podpisany przez osoby uprawnione do występowania w imieniu Wykonawcy i opatrzony pieczęcią.

 

VII. Termin i miejsce składania ofert:

Oferty można składać osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Myszyńcu, przy ul. Plac Wolności 60, w pokoju nr 4 lub przesłać pocztą na adres Ośrodek Pomocy Społecznej w Myszyńcu, ul. Plac Wolności 60, 07-430 Myszyniec do dnia 8 grudnia 2015 r. do godz. 14:00 (decyduje data i godzina wpływu)

Nie będą rozpatrywane oferty złożone po terminie.

 

VIII. Opis kryteriów, którymi będzie się kierował zamawiający przy wyborze oferty:

Zamawiający będzie oceniał oferty wg następujących kryteriów:

Lp.

Kryterium

Waga

1.

Cena

100%

 

Podstawą porównania i oceny ofert będą ceny brutto z naliczonym podatkiem VAT.

Cena określona przez Wykonawcę będzie obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała zmianom.

Cena musi być wyrażona w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. Wykonawca składa wyjaśnienia na piśmie.


IX. Osoby uprawnione do kontaktów:

Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest
Pani Małgorzata Pyszny – tel. 29 77 22 453, godz. 8-16 /codziennie oprócz sobót i świąt/.

 1. Zamawiający przewiduje formę pisemną za pośrednictwem poczty polskiej lub droga e-mailową: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. jako jedyny sposób porozumiewania się z wykonawcami.

 

X. Otwarcie ofert:

Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 8 grudnia 2015 r. o godz. 14:30 w siedzibie Zamawiającego.

O wynikach postępowania zamawiający poinformuje oferentów pisemnie, na stronie BIP Myszyniec    : http://myszyniec.nowoczesnagmina.pl oraz stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej: http://www.ops.myszyniec.pl

Wybranemu oferentowi zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy.

Załączniki


                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odsłony: 1421