ŚWIADCZENIAMI RODZINNYMI SĄ:

  • Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku: dodatek z tytułu urodzenia dziecka, dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, dodatek z tyt. samotnego wychowywania dziecka, dodatek z tyt. wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, dodatek z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, dodatek z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego, dodatek z tyt. podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, 
  • Świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz świadczenie pielęgnacyjne,
  • Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka.