Ośrodek Pomocy Społecznej w Myszyńcu informuje o sposobie przekazywania rozstrzygnięć dotyczących wniosków o przyznanie dodatku osłonowego:

  • osoby, które podały we wniosku adres poczty elektronicznej w przypadku przyznania tego dodatku otrzymają informację w formie elektronicznej,
  • osoby, które nie podały we wniosku adresu poczty elektronicznej mają możliwość odbioru informacji przyznającej w formie papierowej w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Myszyńcu,
  • osoby, które nie spełnią kryteriów uprawniających do przyznania dodatku osłonowego otrzymają decyzję w formie papierowej drogą pocztową na adres podany we wniosku.

Ponadto nadmieniamy, że nieodebranie informacji o przyznaniu dodatku osłonowego nie wstrzymuje wypłaty tego dodatku i nie jest obowiązkowe.