flaga i godło Polski

Głównym celem Programu  jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  • dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  • osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz osobami z orzeczeniami traktowanymi na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Wsparciem w ramach programu „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2022 zostaną objęci członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad 13 osobami niepełnosprawnymi z terenu Gminy Myszyniec, w tym nad 4 dzieci z orzeczeniem
o niepełnosprawności, oraz nad 9 osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniami  traktowanymi na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Łącznie do zrealizowania jest 2640 godzin usług opieki wytchnieniowej, które będą świadczone w formie pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej, w okresie od  marca do 31 grudnia 2022 r.

Całkowita wartość Programu w 2022 r. wynosi 104 326,40 zł. Na realizację zadania Gmina Myszyniec otrzymała środki finansowe z państwowego funduszu celowego – Funduszu Solidarnościowego w wysokości 102 326,40 zł.

Realizatorem Programu jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Myszyńcu.