Dodatek

Wysokości dopłat w ramach dodatku osłonowego:

Jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400/500 zł* przy założeniu że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych,
Gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600/750 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Ośrodek Pomocy Społecznej w Myszyńcu
ul. Plac Wolności 60, 07-430 Myszyniec
tel. 29 7721398

ogłasza nabór kandydata na stanowisko urzędnicze  a d m i n i s t r a t o r 

w Klubie Senior+ w Myszyńcu Starym

 1. Wymagania niezbędne:
 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 • wykształcenie wyższe i 5 lata stażu pracy,
 • znajomość przepisów prawa w zakresie:
 1. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
 2. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
 3. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 4. ustawy z dnia z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 5. ustawa z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,
 6. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
 7. przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Ośrodek Pomocy Społecznej w Myszyńcu
ul. Plac Wolności 60, 07-430 Myszyniec
tel. 29 7721398

ogłasza nabór kandydata na stanowisko urzędnicze  

a d m i n i s t r a t o r 

 1. Wymagania niezbędne:
 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 • wykształcenie średnie lub wyższe i 5 lata stażu pracy – w tym, co najmniej 2 lata na stanowisku związanym z prowadzonym naborem,

Myszyniec, dnia 04.01.2022 r.

OPS.26.4.2021

Informacja o wynikach zapytania ofertowego

Ośrodek Pomocy Społecznej w Myszyńcu informuje, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 27 grudnia 2021 r. dotyczącego  zamówienia o wartości poniżej kwoty 130 000 zł.  na realizację zamówienia  „Dożywianie dzieci w szkołach na terenie gminy Myszyniec” w wymaganym terminie została złożona 1 oferta.

 OPS.110.2.4.2021                                                                                                                             Myszyniec, dnia 21.12.2021 r.

Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze „administrator”
 w Ośrodku Pomocy Społecznej w Myszyńcu 

 Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko  wybrana została Pani Anna Rzepkowska  zam. Myszyniec.

Uzasadnienie

            Pani Anna Rzepkowska spełniła wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o naborze. Podczas drugiego etapu naboru  wykazała się bardzo dobrą znajomością niezbędnych przepisów oraz wiedzą na temat zadań realizowanych na stanowisku  administrator. Dodatkowym atutem było posiadane doświadczenie zawodowe z zakresu stypendii szkolnych oraz realizacji programów resortowych Ministerstwa Rodziny
i Polityki Społecznej. Komisja oceniła, że posiadana przez Panią Annę Rzepkowską wiedza, umiejętności  i predyspozycje pozwolą jej  na sprostanie obowiązkom na tym stanowisku.                           

                                                                                Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
Julita Dawid              

OPS.110.1.4.2021                                                                                                                                                Myszyniec 21.12.2021 r.                                                                                           

INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE – KIEROWNIK KLUBU SENIOR+ W MYSZYŃCU STARYM

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Myszyńcu informuje, że w wyniku zakończonej procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko wybrana została Pani Magdalena Kinga Antosiak gmina Chorzele.

Uzasadnienie wyboru

Pani Magdalena Kinga Antosiak spełniła wszystkie wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydatka wykazała się znajomością przepisów oraz wiedzą z zakresu polityki senioralnej. W ocenie komisji doświadczenie zawodowe, jakie posiada kandydatka pozwoli jej na wykonywanie powierzonych obowiązków służbowych.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
Julita Dawid               

Logo klub senior

Klub Senior+ jest placówką wsparcia dla 15 nieaktywnych zawodowo seniorów w wieku 60+ zamieszkujących na terenie Gminy Myszyniec
Placówka czynna jest od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach od 8.00 do 16.00.