Ośrodek Pomocy Społecznej w Myszyńcu ogłasza nabór wniosków do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „ Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2023 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Gmina Myszyniec uzyskała wsparcie w kwocie 131 880,96 zł na realizację Programu  „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023. Usługi opieki wytchnieniowej w Gminie Myszyniec będą realizowane w formie pobytu dziennego, które będą świadczone w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Cel Programu

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

2) osobami posiadającymi:

 1. a) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
 2. b) orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
  i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 z późn. zm.)

‒ poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Program ma  zapewniać w odniesieniu do członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się
ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację.

Adresaci Programu 

 1. Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności
  i osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem
  o znacznym stopniem niepełnosprawności, którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej.
 2. Ważne! Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, o których mowa w ust. 1, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną
  i sprawująca całodobową opiekę nad tą osobą niepełnosprawną
 3. W 2023 roku ustala się limit 240 godzin dla opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

W dniu 27.02.2023 r. Gmina Myszyniec podpisała umowę z Wojewodą Mazowieckim na realizację Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023, realizowanego w ramach Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu  jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 • dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
 • osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz osobami z orzeczeniami traktowanymi na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Wsparciem w ramach programu „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2023 zostanie objętych
16
członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami niepełnosprawnymi z terenu Gminy Myszyniec, w tym 5 członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, oraz
11 członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami
ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniami  traktowanymi na równi
z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Łącznie do zrealizowania jest 3456 godzin usług opieki wytchnieniowej, świadczonych
w formie pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Całkowita wartość Programu w 2023 r. wynosi 136 496,07 zł. Na realizację zadania Gmina Myszyniec otrzymała środki finansowe z państwowego funduszu celowego – Funduszu Solidarnościowego w wysokości 134 496,07zł.

Realizatorem Programu jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Myszyńcu.


 Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2023 finansowany jest ze środków Funduszu  Solidarnościowego.

Plakat dofinansowania

Ośrodek Pomocy Społecznej w Myszyńcu ogłasza nabór wniosków do realizacji resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2023 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.
Gmina Myszyniec uzyskała wparcie w kwocie 688 782,88 zł na realizację resortowego programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2023” finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.
Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym dla:

 1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
 2. osób z niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub traktowane na równi do wymienionych w lit. a i b

W dniu 27.02.2023 roku Gmina Myszyniec podpisała umowę z Wojewodą Mazowieckim na realizację resortowego programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2023 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

 • Kwota dofinansowania wynosi 688 782,88 zł
 • Całkowita wartość wynosi 691 782,88 zł

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym a w szczególności:

1. wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego,
2. wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem w wybrane przez uczestnika miejsca,
3. załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych,
4. korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy),
5. zaprowadzaniu i odebraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej.

Usługi asystenta w ramach programu zostaną przyznane dla 39 osób z terenu Gminy Myszyniec, w tym dla:

 • 27 osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub traktowane na równi do wymienionego; 
 • 3 osób posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
 • 9 dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. 

Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej”- edycja 2023 finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego.

plakat dofinansowania

Bezpieczne, wolne od przemocy seksualnej dzieciństwo możliwe jest tylko wśród odpowiedzialnych, uważnych i wrażliwych dorosłych!
Każdego roku tysiące dzieci pada ofiarą przemocy seksualnej. Skrzywdzone dziecko czuje strach i wstyd. Ale to nie dzieci są winne. Winny jest sprawca, ale także każdy, kto wie, ale nie reaguje. Dziecko, które nie widzi wsparcia i pomocy z zewnątrz, nie widzi szans na ratunek. Ten problem może dotyczyć każdego dziecka, nie bądź obojętny.
Państwową Komisja do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniże 15 roku życia, opracowała raport, z którego wynika, że ofiarami przemocy seksualnej padały najczęściej dzieci w wieku 13-15 (49%) i 7-12 (41%) lat. 

Od 1 lutego 2023 r. ZUS rozpoczął przyjmowanie wniosków o świadczenie wychowawcze 500+ na nowy okres świadczeniowy.

Świadczenie wychowawcze przysługuje na każde dziecko do ukończenia przez nie 18 lat, niezależnie od osiąganych dochodów. Żeby otrzymać świadczenie wychowawcze na nowy okres świadczeniowy, który trwa od 1 czerwca 2023 r. do 31 maja 2024 r., trzeba złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych odpowiedni wniosek drogą elektroniczną.

Od stycznia 2023 roku każdy emeryt i rencista otrzyma elektroniczną wersję legitymacji ZUS - mLegitymacja. Będzie ona dostępna na każdym urządzeniu mobilnym z dostępem do internetu (np. smartfonie), przy użyciu bezpłatnej aplikacji mObywatel. Legitymacje w formie plastikowej pozostają ważne.
Może być zdjęciem przedstawiającym 1 osoba i tekst „Jak aktywować mLegitymację Sposób 1 Jeśli telefonie masz już zainstalowaną aplikację mObywatel: Uruchom aplikację mObywatel 9:41 Na pulpicie aplikacji wybierz opcję „Dodaj dokument". Znajdziesz ją w dolnej części ekranu. LegitymacjaEmeryta- Emeryta- Rencisty Stannai21istopd2022 Na wyświetlonej liście dokumentów wskaż: Legitymacja emeryta rencisty. JAN Imiona Po chwili na pulpicie aplikacji znajdziesz ikonę Twojej mLegitymacji. KOWALSKI Nazwisko Sposób 2 Jeśli 12345678912 NrPESEL 1 telefonie nie masz jeszcze zainstalowanej aplikacji mObywatel: EMERYTURA Pobierz zainstaluj aplikację mObywatel. Znajdziesz wyłącznie sklepach: Google Play NrmLegitymacji: App 2021-05-15(17:11:54) Ubezpieczeń Społecznych [Nazwaoddziału] Przekaż więcej na www.zus.pl oraz KPRM CYFRYZACJA”

OsobyMinisterstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłasza nabór wniosków do Programu" Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej " - edycja 2023

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, których adresatami są:

- dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

- osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, albo orzeczenie traktowane na równi z wymienionymi, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Więcej informacji na stronie Ministerstwa:  https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej---edycja-2023