Deklaracja Dostępności dla strony internetowej https://ops.myszyniec.pl

Wstęp deklaracji

Ośrodek Pomocy Społecznej w Myszyńcu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://ops.myszyniec.pl/

 • Data publikacji strony internetowej: 2020-01-01.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-01-01.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa Ośrodka Pomocy Społecznej w Myszyńcu jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • niektóre treści mogą znajdować się w formie skanów,
 • niektóre załączniki mogą mieć nieprawidłową strukturę,
 • część plików nie jest dostępna cyfrowo,
 • brak opisu tekstowego modułu wyszukiwania informacji dla osób niepełnosprawnych
 • może występować brak list (nieuporządkowanych i uporządkowanych),
 • linki prowadzące do materiałów na innych stronach/podstronach nie zawierają treści tekstowej, którą mogą odczytać programy dla osób niepełnosprawnych.
 • niektóre zdjęcia mogą być nieprawidłowo opisane.

Ułatwienia na stronie:

Strona internetowa Ośrodka Pomocy Społecznej w Myszyńcu posiada następujące ułatwienia:

 • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery),
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,
 • mapa strony,

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-03-27

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Myszyńcu – Julita Dawid, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefon: 29 77 21 398. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Myszyńcu

Plac Wolnoćści 60
07-430 Myszyniec
 • Budynek Urzędu Miejskiego w Myszyńcu, w którym znajduje się siedziba Ośrodka Pomocy Społecznej w Myszyńcu jest obiektem posiadającym bariery architektoniczne utrudniające poruszanie się po nim osobom niepełnosprawnym. Dlatego też, przyjęto zasadę bezpośredniego kontaktu pracownika z osobą niepełnosprawną. Obsługa osób niepełnosprawnych odbywa się w oznaczonym pokoju na parterze budynku Urzędu. Pracownik obsługuje osobę niepełnosprawną poza kolejnością.
 • Przed budynkiem Urzędu Miejskiego w Myszyńcu, znajduje się miejsce parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. Osoby poruszające się na wózku inwalidzkim mogą wjechać do tut. Ośrodka przez drzwi Banku Pekao S.A., gdzie znajduje się specjalny podjazd umożliwiający wjazd do budynku. Na terenie budynku znajduje się oznaczona toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, poruszającymi się na wózku. W toalecie dostępny przewijak dla dzieci.
 • W Ośrodku Pomocy Społecznej w Myszyńcu nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W Ośrodku nie ma pętli indukcyjnych.

2. Klub Senior+ w Myszyńcu Starym

Myszyniec Stary 105
07-430 Myszyniec
 • Klub Seniora+ znajduje się na parterze budynku do którego prowadzą z jednej strony schody, z drugiej strony znajduje się podjazd z obustronnymi poręczami dla osób z niepełnosprawnościami oraz dla osób chcących wejść z wózkiem dziecięcym.
 • Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz i wszystkie pomieszczenia znajdujące się w Klubie Senior+, szerokie korytarze, umożliwiają wyminięcie dwóch osób. W budynku znajduje się oznakowana toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, poruszającymi się na wózku.
 • Do budynku można wejść z psem asystującym.