Stanowisko /Komórka

Pracownik

Nr pokoju/piętro

Główna księgowa

 Sylwia Mróz

30, II piętro

Sekcja Świadczeń Pomocy Społecznej

 Kowalczyk Barbara

7, parter

Dodatki Mieszkaniowe

 Zapert Sabina

8, parter

Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze

 Szok Bogumiła

35, II piętro

Pracownicy socjalni

 Sieruta Elżbieta
 Szydłowska Hanna
 Zyśk Katarzyna

39, II piętro

 Zielińska Małgorzata
 Zatryb Małgorzata

41, II piętro

Sekcja Świadczeń Rodzinnych

 Dąbrowska Justyna
 Kowalczyk Katarzyna

40, II piętro

Fundusz Alimentacyjny

 Bastek Monika

41, II piętro

Stypendium i zasiłki szkolne
Opieka wytchnieniowa
Karta Dużej Rodziny

 Rzepkowska Anna

42, II piętro

Świadczenie 500 +
Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

 
 Grudziądz Weronika

42, II piętro

Asystent Rodziny

 Głażewska Justyna

35,II piętro

KLUB SENIOR +

Kierownik Klubu Senior+

 Antosiak Magdalena

Myszyniec Stary 105

Administrator

 Załęska Agnieszka

Myszyniec Stary 105

Julita Dawid

parter, pokój Nr 9

Ośrodek Pomocy Społecznej w Myszyńcu
Plac Wolności 60
07-430 Myszyniec
woj.mazowieckie
pow. ostrołęcki

Telefon:    (29) 7721398

www: ops.myszyniec.pl
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Klub Senior+
Myszyniec Stary 105
07-430 Myszyniec
woj. mazowieckie
pow. ostrołęcki

Telefon:  690 698 841
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Deklaracja dostępności

Wstęp deklaracji

Ośrodek Pomocy Społecznej w Myszyńcu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://opsmyszyniec.naszbip.pl/

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa Ośrodka Pomocy Społecznej w Myszyńcu jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • niektóre treści mogą znajdować się w formie skanów,
  • niektóre załączniki mogą mieć nieprawidłową strukturę,
  • może występować brak list (nieuporządkowanych i uporządkowanych),
  • brak responsywności,
  • niektóre zdjęcia mogą być nieprawidłowo opisane.

Ułatwienia na stronie:

Strona internetowa Ośrodka Pomocy Społecznej w Myszyńcu posiada następujące ułatwienia:

  • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery),
  • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,
  • mapa strony,
  • focus wokół elementów nawigacyjnych,

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Deklarację sporządzono na podstawie konsultacji z informatykiem.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Myszyńcu – Julita Dawid, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefon: 29 77 21 398

Procedura

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich

https://www.rpo.gov.pl/wniosek/

Dostępność architektoniczna

Ośrodek Pomocy Społecznej w Myszyńcu, Plac Wolności 60, 07-430 Myszyniec

Budynek Urzędu Miejskiego w Myszyńcu, w którym znajduje się siedziba Ośrodka Pomocy Społecznej w Myszyńcu jest obiektem posiadającym bariery architektoniczne utrudniające poruszanie się po nim osobom niepełnosprawnym. Dlatego też, przyjęto zasadę bezpośredniego kontaktu pracownika z osobą niepełnosprawną. Obsługa osób niepełnosprawnych odbywa się w oznaczonym pokoju na parterze budynku Urzędu. Pracownik obsługuje osobę niepełnosprawną poza kolejnością.

Przed budynkiem Urzędu Miejskiego w Myszyńcu, znajduje się miejsce parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. Na terenie budynku znajduje się oznaczona toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Osoby poruszające się na wózku inwalidzkim mogą wjechać do tut. Ośrodka przez drzwi Banku Pekao S.A., gdzie znajduje się specjalny podjazd umożliwiający wjazd do budynku.

W Ośrodku Pomocy Społecznej w Myszyńcu nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W Ośrodku nie ma pętli indukcyjnych.

Klub Senior+ w Myszyńcu Starym 105, 07-430 Myszyniec

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Myszyńcu informuje, iż Zarządzeniem Nr 5/2020 z dnia 25 września 2020 r. powołał Koordynatora do spraw dostępności.
Została nim Pani Joanna Ścibek, administrator w ośrodku pomocy.

Dane kontaktowe:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Myszyńcu
Plac Wolności 60
07-430 Myszyniec
tel. kontaktowy 29 77 21 398
e-mail. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.