„nie można skutecznie pomóc dziecku, nie pomagając jego rodzinie”

Ośrodek Pomocy Społecznej w Myszyńcu poszukuje rodzin ( kandydatów) do pełnienia funkcji rodzin wspierających.

Rodzina wspierająca - pomaga rodzicom biologicznym, którzy mają trudności w sprawowaniu opieki nad dzieckiem oraz jego wychowywaniu. Jej podstawowym zadaniem jest nauka rodzicielstwa, czyli kształtowanie i rozwijanie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziców.


Zadania i funkcjonowanie rodzin wspierających określają artykuły 29-31 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Art 29 [ Rodzina wspierająca]

  1.  W celu wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych rodzina może zostać objęta pomocą rodziny wspierającej.
  2. Rodzina wspierająca, przy współpracy asystenta rodziny, pomaga rodzinie przeżywającej trudności w:
  • opiece i wychowaniu dziecka;
  • prowadzeniu gospodarstwa domowego;
  • kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych.       

          Osoby zainteresowane pełnieniem funkcji rodziny wspierającej proszone są o kontakt pod nr tel.: 513 923 693 w godz 8-16  od poniedziałku do piątku lub osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Myszyńcu, ul Plac Wolności 60.

Ogłoszenie o poszukiwaniu kandydatów jest ważne do odwołania.