Szanowni Państwo

Maria Kaliszewska wraz z Partnerem Spółdzielnią Socjalną "COLOR" realizuje projekt nr RPMA.09.01.00-14-g927/20 pt. „RAZEM DO AKTYWNOŚCI!" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt skierowany jest do 60 osób (w tym 36K, 24M), w tym 10 osób niepełnosprawnych (6K, 4M) powyżej 18 roku życia, niepracujących, którzy zamieszkują (w myśl Kodeksu Cywilnego) na obszarze powiatu ostrołęckiego, M. Ostrołęka, powiatu makowskiego, powiatu przasnyskiego, powiatu płockiego oraz powiatu ostrowskiego woj. mazowieckiego zagrożone ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym, tj. osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej zgodnie z ustawą z 12.03.2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikują się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające minimum jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z 12.03.2004 r. o pomocy społecznej. Uczestnikiem projektu nie może być osoba, która korzysta/ korzystała ze wsparcia oferowanego w projekcie wyłonionym w naborze pozakonkursowym RPMA.09.01.00-IP.01-14-079/19. Preferowane do objęcia wsparciem będą osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywieniowa 2014-2020 (PO PŻ).Celem projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa, wzrost kompetencji społecznych oraz zwiększenie zdolności do zatrudnienia, w okresie 01.06.2021 r. - 30.06.2023 r.

Cel główny projektu zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących działań:
1) Diagnoza indywidualnych potrzeb uczestnika projektu określana w trakcie indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym (2 spotkania po 3 godz.) oraz psychologiem (2 spotkania po 3 godz).
2) Grupowe Warsztaty Kompetencji Społecznych (4 dni po 8 godzin/dzien., w trakcie zajęć zapewniony jest ciepły posiłek).
3) Kursy zawodowe (ok. 20 dni po ok. 7 godzin/dzien., w trakcie zajęć zapewniony jest ciepły posiłek, za udział w kursie przysługuje stypendium szkoleniowe).
4) Indywidualne spotkania z pośrednikiem pracy (2 spotkania po 3 godz.).
5) 3-miesięczne staże zawodowe (za udział w stażu przysługuje stypendium stażowe).

Z poważaniem,

Maria Kaliszewska