Dwie dłonie - plakat promujący program

Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2022 r.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

2) osobami posiadającymi:

  1. orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573) albo
  2. orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności(zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)

– poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Program ma także zapewniać:

1) w odniesieniu do rozwiązań systemowych:

  1. wzmocnienie dotychczasowego systemu wsparcia poprzez świadczenie usług opieki wytchnieniowej dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczoną niepełnosprawnością lub osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności/osobami z orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
  2. wsparcie finansowe gmin/powiatów w zakresie realizacji usług opieki wytchnieniowej;

2) w odniesieniu do członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych: czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację.

Program będzie realizowany od dnia 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

 

Gmina Myszyniec rozważa możliwość przystąpienia w roku 2022 do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 w celu otrzymania wsparcia finansowego w zakresie świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej, dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności/osobami z orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Gminy Myszyniec w celu złożenia wniosku na środki finansowe z Programu  w ramach Funduszu Solidarnościowego do właściwego wojewody zobowiązana jest uwzględnić w nim w szczególności przewidywaną liczbę uczestników Programu i koszt realizacji usług opieki wytchnieniowej. W tym celu członkowie rodzin osób niepełnosprawnych lub ich opiekunowie, zainteresowani uczestnictwem w Programie proszeni są o zgłaszanie się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Myszyńcu do dnia 18.10.2021 r.  w godzinach od 8.00 do 16.00 lub telefonicznie pod nr telefonu 29 77 21 398.  Zebrane informacje posłużą określeniu zapotrzebowania na tego typu usługę w 2022 r. oraz aplikowaniu o środki finansowe na realizację Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022.

Szczegółowe informacje na temat Programu dostępne są na stronie http://www.niepelnosprawni.gov.pl/a,1299,program-opieka-wytchnieniowa-edycja-2022