Plakat reklamowy

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Myszyńcu
Plac Wolności 60, 07-430 Myszyniec
tel. 29 7721398

ogłasza nabór na stanowisko 
ASYSTENT RODZINY

 1. Wymagania niezbędne:
 • posiadanie obywatelstwa polskiego oraz pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub
 • wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj .Dz.U. z 2020 r. poz. 821 ) i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub
 • wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;

Zakres programowy szkolenia, o którym mowa wyżej został określony w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie szkoleń na asystenta rodziny (Dz. U. z 2011 r. Nr 272 poz. 1608)

 • nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;
 • wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 1. Wymagania dodatkowe:

Ponadto od kandydata na stanowisko asystenta rodziny, w związku z zadaniami które będą mu powierzone oczekuje się znajomości przepisów prawnych oraz cech takich jak:

 • wysoka kultura osobista,
 • znajomość obsługi komputera i programów biurowych,
 • łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • odporność na stres,
 • umiejętność podejmowania decyzji,
 • odpowiedzialność,
 • asertywność,
 • rzetelność, systematyczność,
 • komunikatywność i otwartość,
 • umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną.
 1. Zakres wykonywania zadań na stanowisku:
 • opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym, o którym mowa w art. 11 ust. 1;
 • opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej;
 • udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
 • udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;
 • udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;
 • udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;
 • wspieranie aktywności społecznej rodzin;
 • motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
 • udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;
 • motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;
 • udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;
 • podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;
 • prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;
  a)realizacja zadań określonych w ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2019 r. poz. 473 i 1818);
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;
 • dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku,
  i przekazywanie tej oceny podmiotowi, o którym mowa w art. 17 ust. 1;
 • monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;
 • sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;
 • współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;
 • współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa w  9a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie(Dz. U. z 2020 r. poz. 218), lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.
 • przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych w zakresie przetwarzania i ochrony danych osobowych zawartych w prowadzonych zbiorach danych,
 • wykonywanie innych zadań powierzonych przez kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Myszyńcu.
 1. Warunki pracy:
 • praca asystenta będzie wykonywana w ramach umowy na zastępstwo w wymiarze pełnego etatu, zadaniowy czas pracy (oznacza możliwość pracy w godzinach przedpołudniowych i wieczornych oraz w dni ustawowo wolne od pracy, również w weekendy),
 • dopuszcza się zatrudnienie w ramach umowy zlecenie,
 • systematyczne wizyty w miejscu zamieszkania rodzin objętych wsparciem,
 • asystent rodziny, wykonując czynności w ramach swoich obowiązków, korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych,
 • wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%,
 • budynek, w którym mieści się ośrodek nie jest dostosowany do poruszania się na wózku
  inwalidzkim,
 • przewidywany termin zatrudnienia – marzec 2022 r.umowa na zastępstwo lub umowa zlecenie.
 1. Wymagania dokumenty i oświadczenia:
 • list motywacyjny,
 • podpisany własnoręcznie życiorys (CV),
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane kwalifikacje zawodowe oraz staż pracy,
 • oświadczenie lub kopia dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie i ukończony 18 rok życia,
 • oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz że władza rodzicielska nie jest kandydatowi zawieszona ani ograniczona,
 • oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny w przypadku, gdy taki obowiązek wynika z tytułu egzekucyjnego,
 • kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie – załącznik nr 1 do ogłoszenia
  o naborze,
 • podpisana klauzula o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Jednocześnie oświadczam, iż zgodnie z art.4 ust.11 RODO udzielam zgody dobrowolnie, oraz że zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, jak również wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie.”
 • w przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany jest do niezwłocznego przedłożenia zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.

      6. Terminy:

 • wymagane dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem:
  „Nabór na stanowisko – asystent rodziny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Myszyńcu” do dnia 4 marca 2022 r. do godz. 16.00 w sekretariacie Ośrodka Pomocy Społecznej
  w Myszyńcu, ul. Plac Wolności 60, pokój 7 /parter/ lub przesłać je na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Myszyńcu, ul. Plac Wolności 60, 07-430 Myszyniec.
 • dokumenty aplikacyjne kandydatów, które wpłyną do Ośrodka po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane,
 • Ośrodek Pomocy Społecznej w Myszyńcu zastrzega sobie prawo rozpatrywania wyłącznie aplikacji zawierających wszystkie wymagane dokumenty  i spełniające wymogi określone w ogłoszeniu o naborze,
 • o terminie rozmowy kwalifikacyjnej i jej wyniku osoby ubiegające się o zatrudnienie na stanowisku asystenta rodziny zostaną poinformowane telefonicznie,
 • informacja o wynikach naboru zostanie upowszechniona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu, w BIP Ośrodka Pomocy Społecznej oraz na tablicy ogłoszeń Ośrodka Pomocy Społecznej.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej „RODO” informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej
  w Myszyńcu, dane kontaktowe: Plac Wolności 60, 07-430 Myszyniec 
 2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni dr Bartosz Mendyk, dane kontaktowe Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub tel. 507-054-139
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko asystent rodziny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Myszyńcu.
 4. Podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust 1 lit c) RODO (obowiązek prawny) wynikający z ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.
 5. Podanie przez Państwa wymienionych powyżej danych jest obowiązkowe. Niepodanie wymaganych danych będzie rozpatrywane przez komisje konkursową, która odrzuci ofertę z przyczyn formalnych.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty upoważnione do przetwarzania danych przy podstępowaniu rekrutacyjnym
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji.
 8. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
  w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 9. Przekazujemy  informacje o prawie do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  a także o prawie do przenoszenia danych;
 10. Państwa dane nie będą przekazywane zarówno do Państwa trzeciego jak
  i organizacji międzynarodowej.                                                              

Załącznik Nr 1

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE

 1. Imię (imiona) i nazwisko ..............................................................................................................

 1. Data urodzenia ..............................................................................................................................

 

 1. Dane kontaktowe...........................................................................................................................

                                                    (wskazane przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie)

 

 1. Wykształcenie (gdy jest ono niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na
       określonym stanowisku)...............................................................................................................

    ………………………………………………………………………………………………………………………..

                                                                (nazwa szkoły i rok jej ukończenia)

    ........................................................................................................................................................

    ........................................................................................................................................................

                                                          (zawód, specjalność, stopień naukowy, tytuł

                                                                      zawodowy, tytuł naukowy)

 

 1. Kwalifikacje zawodowe (gdy są one niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju
  lub na określonym stanowisku).....................................................................................................

    ………………………………………………………………………………………………………………………...

 ………………………………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………………………………

                         (kursy, studia podyplomowe lub inne formy uzupełnienia wiedzy lub umiejętności)

 

 1. Przebieg dotychczasowego zatrudnienia (gdy jest ono niezbędne do wykonywania pracy
  określonego rodzaju lub na określonym stanowisku)....................................................................

    ........................................................................................................................................................

    ........................................................................................................................................................

    ........................................................................................................................................................

    ........................................................................................................................................................

                                                        (okresy zatrudnienia u kolejnych pracodawców

                                                                 oraz zajmowane stanowiska pracy)

 

 1. Dodatkowe dane osobowe, jeżeli prawo lub obowiązek ich podania wynika z przepisów
  szczególnych………………………………………………………………………………………………………

    ........................................................................................................................................................

    ........................................................................................................................................................

    ........................................................................................................................................................

 

              

                         
  .........................................                                   ..........................................................................     
        (miejscowość i data)                                                            (podpis osoby ubiegającej się o zatrudnienie)