Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Myszyńcu pilnie poszukuje kandydata na kuratora dla osoby częściowo ubezwłasnowolnionej.

Zakres podstawowych zadań:

sprawowanie pieczy nad osobą i majątkiem ubezwłasnowolnionego częściowo, a także reprezentacja w dokonywaniu czynności prawnych i składaniu oświadczeń woli.

Kurator nie sprawuje usług opiekuńczych.

Warunki jakie powinien spełniać kandydat na kuratora:

Kuratora może zostać osoba:

  • posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
  • niepozbawiona praw publicznych,
  • niepozbawiona władzy rodzicielskiej,
  • dająca gwarancję prawidłowego wykonywania kuratora.

Kuratorem nie może być osoba:

  • która była skazana za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej lub obyczajności albo za umyślne przestępstwo z użyciem przemocy wobec osoby lub przestępstwo popełnione na szkodę małoletniego lub we współdziałaniu z nim,
  • wobec której orzeczono zakaz prowadzenia działalności związanej z wychowywaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub opieką nad nimi,
  • wobec której orzeczono obowiązek powstrzymywania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, zakaz kontaktowania się z określonymi osobami lub zakaz opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu,
  • wobec której zachodzi prawdopodobieństwo, że nie wywiąże się należycie z obowiązków opiekuna.

Zgodnie z art. 162 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku - Kodeks rodzinny i opiekuńczy: Sąd opiekuńczy może przyznać kuratorowi za sprawowanie opieki na jego żądanie stosowne wynagrodzenie okresowe albo wynagrodzenie jednorazowe w dniu ustania opieki lub zwolnienia go od niej. Wynagrodzenie jest pokrywane z dochodów lub majątku osoby, dla której kurator jest ustanowiony. Jeśli osoba ta nie ma odpowiednich dochodów lub majątku, wynagrodzenie pokrywane jest ze środków publicznych i wypłacane przez ośrodek pomocy społecznej. Wysokość wynagrodzenia w stosunku miesięcznym, nie może przekroczyć 1/10 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za okres poprzedzający dzień przyznania wynagrodzenia.

Wymagane dokumenty :

Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o składanie wymaganych dokumentów w kopercie opatrzonej dopiskiem „Kandydat na kuratora” w Ośrodku Pomocy Społecznej w Myszyńcu, ul. Plac Wolności , 07-430 Myszyniec, pokój nr 8, parter budynku, do dnia 31.03.2021r. w godz. 8.00-16.00

 

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 29 77 21 398.