Ośrodek Pomocy Społecznej w Myszyńcu ogłasza  nabór wniosków do realizacji resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Gmina Myszyniec uzyskała wsparcie w kwocie 306 183,60 zł na realizację resortowego programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osoby z niepełnosprawnością jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym dla:

 1. dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadających orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
 2. osób z niepełnosprawnościami posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub traktowane na równi do wymienionych w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2023, poz. 100 z późn. zm.)

Przyznając usługi asystencji osobistej, w pierwszej kolejności uwzględnia się potrzeby osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, osób posiadających orzeczenie traktowane na równi  z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz osób z niepełnosprawnościami samotnie gospodarujących, które nie mają możliwości korzystania ze wsparcia bliskich.

Usługi asystencji osobistej w szczególności mogą polegać na pomocy w:

 1. wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego,
 2. wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem w wybrane przez uczestnika miejsca,
 3. załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych,
 4. korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy),
 5. zaprowadzaniu i odebraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej.

Usługa asystencji osobistej na terenie szkoły lub placówki oświatowej może być realizowana wyłącznie w przypadku, gdy szkoła nie zapewnia tej usługi.

Kto może zostać asystentem?

Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby niebędące członkami rodziny uczestnika, opiekunami prawnymi uczestnika lub osobami faktycznie zamieszkującymi razem z uczestnikiem:

 1. posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących zawodach i specjalnościach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, siostra PCK, fizjoterapeuta; lub
 2. posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami, np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom z niepełnosprawnościami w formie wolontariatu; lub
 3. wskazane przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego (w przypadku osoby małoletniej albo ubezwłasnowolnionej całkowicie) w Karcie zgłoszenie do Programu, której wzór stanowi załącznik nr 7 do Programu.

Posiadanie doświadczenia, o którym mowa w pkt 2, może zostać udokumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami.

Na potrzeby realizacji Programu za członków rodziny uczestnika uznaje się wstępnych lub zstępnych, małżonka, rodzeństwo, teściów, zięcia, synową, macochę, ojczyma oraz osobę pozostającą we wspólnym pożyciu, a także osobę pozostającą w stosunku przysposobienia z uczestnikiem.

Procedura zgłoszenia uczestników Programu.

W celu dołączenia do Programu należy dostarczyć komplet dokumentów, który stanowią:

 1. Karta zgłoszenia do Programu.
 2. Kopia aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności.
 3. Karta zakresu czynności w ramach usług asystencji osobistej.
 4. Podpisane klauzule informacyjne RODO (2 szt).

W przypadku gdy usługi asystencji osobistej będą świadczone na rzecz dzieci z niepełnosprawnościami do ukończenia 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności, od osób pełniących funkcję asystenta wymagane jest także:

- zaświadczenie o niekaralności;

- informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym w postaci wydruku  pobranej informacji z Rejestru;

- pisemna akceptacja osoby asystenta ze strony rodzica  lub opiekuna prawnego dziecka   z niepełnosprawnościami.

Druki do pobrania w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Myszyńcu (pok.42) oraz poniżej w plikach do pobrania.

Rodzaj usług i ich zakres godzinowy będą uzależnione od osobistej sytuacji osoby z niepełnosprawnością, w uwzględnieniem stopnia i rodzaju niepełnosprawności.

Przewidywana liczba uczestników Programu w edycji 2024, którym usługi asystencji osobistej zostaną przyznane to 13 osób z terenu Gminy Myszyniec, w tym:

9 osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub traktowane na równi do wymienionego,

 2 osób posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną ( w tym orzeczenia równoważne),

1 osoby posiadającej orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ( w tym orzeczenie równoważne),

1 dziecka w wieku do ukończenia 16. roku życia z orzeczeniem o  niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji lub konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Komplet dokumentów należy składać do dnia 29 lutego 2024 r. w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Myszyńcu w pok. 42.

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej w Myszyńcu Panią Weroniką Grudziądz pod numerem telefonu (29) 772 24 56.

Szczegółowe informacje na temat Programu dostępne na stronie:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1478,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnoscia-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024

DRUKI DO POBRANIA: