Tablica informacyjna

W dniu 29.02.2024 r. Gmina Myszyniec podpisała umowę z Wojewodą Mazowieckim na realizację Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej Program „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, realizowanego w ramach Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu  jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1) dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub

2) osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:

a) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo

b) orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej

Wsparciem w ramach ProgramuProgram „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 zostanie objętych 17 członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami niepełnosprawnymi z terenu Gminy Myszyniec, w tym 1 członek rodziny lub opiekun sprawujący bezpośrednią opiekę nad dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności, oraz 16 członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniami  traktowanymi na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Łącznie do zrealizowania jest 3366 godzin usług opieki wytchnieniowej, świadczonych w formie pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Całkowita wartość Programu w 2024 r. wynosi 139 332,80 zł. Na realizację zadania Gmina Myszyniec otrzymała środki finansowe z państwowego funduszu celowego – Funduszu Solidarnościowego w wysokości 137 332,80 zł.

Realizatorem Programu jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Myszyńcu.