Ośrodek Pomocy Społecznej w Myszyńcu, ul. Plac Wolności 60, 07-430 Myszyniec, tel. 29 7721398 ogłasza nabór kandydata na stanowisko urzędnicze administrator w Klubie Senior+ w Myszyńcu Starym

1. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. nieposzlakowana opinia,
 5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 6. wykształcenie wyższe i 2 lata stażu pracy,
 7. znajomość przepisów prawa w zakresie:
 • a)      ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym,
 • b)      ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
 • c)      ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 • d)      ustawy z dnia z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 • e)      ustawa z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,
 • f)       ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
 • g)      przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

2.    Wymagania dodatkowe:

 1. doświadczenie w pracy w administracji publicznej,
 2. umiejętność analitycznego myślenia i planowania pracy,
 3. umiejętność stosowania i interpretacji przepisów,
 4. odporność na stres, komunikatywność, dyspozycyjność, obowiązkowość, kreatywność,
 5. wysoka kultura osobista, umiejętność pracy w zespole,
 6. bardzo dobra umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office) oraz obsługi internetu, poczty elektronicznej i urządzeń biurowych,

 

3.   Zakres wykonywania zadań na stanowisku:

 1. zastępowanie kierownika Klubu Senior + w czasie jego nieobecności,
 2. pomoc przy realizacji  programu Senior+ i innych zadań wynikających z działalności,
 3. prowadzenie dokumentacji w  wymaganym zakresie,
 4. organizowanie form wsparcia dla seniorów,
 5. dokonywanie zakupów niezbędnych do prowadzenia zajęć,
 6. pomoc w koordynowaniu spotkań okolicznościowych i zajęć dla seniorów,
 7. zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków uczestnictwa w organizowanych zajęciach,
 8. odpowiedzialność za sprzęt znajdujący się w Klubie Senior+,
 9. nawiązywanie i utrzymywanie stałej współpracy z osobami prowadzącymi zajęcia oraz instytucjami i organizacjami,
 10. sporządzanie sprawozdań dotyczących Klubu Senior+,
 11. reprezentowanie Klubu Senior+ na zewnątrz oraz dbanie o jego prawidłowe funkcjonowanie,
 12. uzupełnianie i poszerzanie wiedzy niezbędnej do prawidłowego wykonywania powierzonych zadań,
 13. bieżące przygotowywanie i przekazywanie do archiwizacji dokumentacji gromadzonej  w zakresie prowadzonych spraw z zajmowanego stanowiska zgodnie z rzeczowym  wykazem akt, przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych w zakresie przetwarzania i ochrony danych osobowych zawartych w prowadzonych zbiorach danych,
 14. wykonywanie innych zadań powierzonych przez kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Myszyńcu.

 

4.      Warunki pracy:

 1. wymiar czasu pracy – pełen etat,
 2. podstawowy system czasu pracy 8 godzin dziennie, od poniedziałku do piątku,  od godziny 8.00 do godziny 16.00,
 3. obsługa monitora ekranowego przez, co najmniej 4 godziny dziennie,
 4. praca wymagająca wysokiego stopnia samodzielności oraz umiejętności zarządzania czasem,
 5. wykonywanie obowiązków pod presją czasu i różnorodności zadań, wymagające odporności psychicznej i radzenia sobie ze stresem,
 6. budynek, w którym mieści się ośrodek  nie jest dostosowany do poruszania się na wózku inwalidzkim,
 7. przewidywany termin zatrudnienia – od miesiąca lipca 2024 r. – umowa na czas określony.

 

5.      Informuje się, że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w  Ośrodku Pomocy Społecznej w Myszyńcu, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6%.

6.      Wymagania dokumenty:

 1. podpisany własnoręcznie życiorys (CV),
 2. podpisany własnoręcznie list motywacyjny,
 3. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 4. kopie innych dokumentów: świadectw pracy, zaświadczeń o odbyciu stażu lub przygotowania zawodowego, ukończonych kursach, szkoleniach, posiadanych uprawnieniach,
 5. kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie – załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze,
 6. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych oraz braku prawomocnego skazania za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 7. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla osób ubiegających się o  zatrudnienie,
 8. w przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany jest do niezwłocznego przedłożenia zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.

 

7.      Terminy:

Wymagane dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko urzędnicze – administrator w Klubie Senior+ w Myszyńcu Starym”, do dnia  24 czerwca 2024 r. do godz. 12.00 w sekretariacie Ośrodka Pomocy Społecznej
w Myszyńcu, ul. Plac Wolności 60, pokój 8 /parter/ lub przesłać je na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Myszyńcu, ul. Plac Wolności 60, 07-430 Myszyniec.

Dokumenty aplikacyjne kandydatów, które wpłyną do Ośrodka po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Myszyńcu  zastrzega sobie prawo rozpatrywania wyłącznie aplikacji zawierających wszystkie wymagane dokumenty  i spełniające wymogi określone w ogłoszeniu o naborze.

8.      Dodatkowe informacje:

 1. Kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu, zostaną powiadomieni  o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie lub emailem.
 2. Informacja o wynikach naboru zostanie upowszechniona w Biuletynie Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Myszyńcu oraz na tablicy ogłoszeń ośrodka.

Załączniki