Informujemy że, Ośrodek Pomocy Społecznej przystępuje do realizacji Programu "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2022 realizowanego w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
Do udziału w programie będą kwalifikowani seniorzy w wieku 65 lat i więcej, którzy mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielnie gospodarstwo domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.
Udział w programie jest całkowicie bezpłatny. W związku z powyższym zapraszamy zainteresowanych mieszkańców Gminy Myszyniec do kontaktu z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Myszyńcu pod nr telefonu 29 77 21 398 lub infolinię 22 505 11 11.

Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów - wolontariat ozdrowieńców -  Katowice informacje

Ośrodek Pomocy Społecznej w Myszyńcu informuje o sposobie przekazywania rozstrzygnięć dotyczących wniosków o przyznanie dodatku osłonowego:

  • osoby, które podały we wniosku adres poczty elektronicznej w przypadku przyznania tego dodatku otrzymają informację w formie elektronicznej,
  • osoby, które nie podały we wniosku adresu poczty elektronicznej mają możliwość odbioru informacji przyznającej w formie papierowej w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Myszyńcu,
  • osoby, które nie spełnią kryteriów uprawniających do przyznania dodatku osłonowego otrzymają decyzję w formie papierowej drogą pocztową na adres podany we wniosku.

Ponadto nadmieniamy, że nieodebranie informacji o przyznaniu dodatku osłonowego nie wstrzymuje wypłaty tego dodatku i nie jest obowiązkowe.

Dodatek

Wysokości dopłat w ramach dodatku osłonowego:

Jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400/500 zł* przy założeniu że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych,
Gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600/750 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,

Logo klub senior

Klub Senior+ jest placówką wsparcia dla 15 nieaktywnych zawodowo seniorów w wieku 60+ zamieszkujących na terenie Gminy Myszyniec
Placówka czynna jest od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach od 8.00 do 16.00.

Logo programu

Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2022 r.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

2) osobami posiadającymi:

  1. orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573) albo
  2. orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności(zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)

– poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Niepełnosprawna kobieta na wózku inwalidzkim z towarzyszącą osobą

 Rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodzinyi Polityki Społecznej pn. "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla uczestników Programu:

dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności: o stopniu znacznym lub o stopniu umiarkowanym, lub traktowane na równi do wymienionych zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573).

Szanowni Rodzice i Uczniowie,

przypominamy , że od 1 września br. można będzie składać wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego na rok szkolny 2021/2022.