Logo klub senior

Klub Senior+ jest placówką wsparcia dla 15 nieaktywnych zawodowo seniorów w wieku 60+ zamieszkujących na terenie Gminy Myszyniec
Placówka czynna jest od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach od 8.00 do 16.00.

Działania placówki realizowane są w ramach Programu Wieloletniego „ Senior+” na lata 2021-2025 współfinansowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Celem programu jest wsparcie seniorów przez umożliwienie korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywizacji w zależności od potrzeb stwierdzonych w środowisku lokalnym. W ramach programu udostępniona jest seniorom infrastruktura pozwalająca na aktywne spędzanie wolnego czasu, a także zaktywizowanie
i zaangażowanie seniorów w działania samopomocowe i na rzecz środowiska lokalnego.

W ramach działalności Klubu „Senior+” zapewnia ofertę usług dostosowaną do potrzeb i możliwości seniorów w tym:

- edukacyjne,
- kulturalno-oświatowe,
- aktywności ruchowej
- sportowo-rekreacyjne,
- aktywizacji społecznej i międzypokoleniowej,
- terapii zajęciowej,
- działania prozdrowotne,
- inne dostosowane do potrzeb uczestników.

W Klubie Senior+ seniorzy mogą nawiązywać i podtrzymywać relacje społeczne, realizować pasje i zainteresowania.

Szczegółowe informacje dotyczące Klubu Senior+ można uzyskać pod numerem telefonu 690-698-841 lub bezpośrednio w placówce Klubu Myszyniec Stary 105; 07-430 Myszyniec.